Måned: november 2019

Hørringssvar RCV

Industrimiljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Sendt på mail industri@vejle.dk

Hornstrup d. 8. november 2019

Høringssvar vedr. Offentlig høring af RessourceCenter i Vejle (RCV)

I første omgang skal Hornstrup Lokalråd beklage, at vi endnu engang ikke har fået tilsendt en høringsskrivelse fra Vejle Kommune på trods af, at vi afsnit 4 i Samarbejdsaftalen med Vejle Kommune fremgår ”som høringspart i relevante sager der direkte og konkret vedrører lokalområdet.”

Vi er derfor forundrede over, at skulle erfare om høringsprocessen via de lokale medier, og herefter erfare, at Vejle Kommune påtænker at øge trafikmængden i vores lokalområde.

I forhold til det konkrete indhold af Miljøkonsekvensrapporten, så giver det anledning til forundring, at der ikke er lavet en miljøvurdering af konsekvensen af det tabte affald, der må forventes i forbindelse med placeringen af en genbrugsplads i vores lokalområde.

Som det fremgår af byrådsmedlem Azra Hasanbegovics læserbrev fra 23. maj 2017 (se bilag 1), så er problematikken omkring tabt affald noget, som Vejle Kommune er bevidst om, og at dømme efter byrådsmedlemmets vurdering, så er der tale om væsentlige mængder tabt affald.

Hornstrup Lokalråd skal i den forbindelse kraftigt opfordre til, at der udarbejdes en miljøkonsekvensanalyse for tabt affald i lokalområdet.

Trafikale forhold
Hornstrup Lokalråd kan konstatere, at Vejle Kommune udelukkende fokuserer på de trafikale konsekvenser på Kirkebyvej, men undlader at beskrive de trafikale konsekvenser for Ny- og Gl. Hornstrupvej.

Disse vejstrækninger er på samme måde som Kirkebyvej skoleveje, og lægger asfalt til en del bløde trafikanter herunder motionscyklister i sommerhalvåret.

Såvel Kirkebyvej som Ny- og Gl. Hornstrupvej har et vejforløb i det åbne land, med mange sving og bakker samt en fartbegrænsning på 80 km/t på store dele af strækningen. Lokalrådet skal i den forbindelse udtrykke en stærk bekymring for, at det vil have en negativ betydning i forhold til, at der vil blive tabt en stor mængde affald i lokalområdet fra trailere og åbne lad.

Hornstrup Lokalråd skal ligeledes udtrykke stor forundring over, at Vejle Kommune og Rambøll har undladt at inddrage Nationalmuseet og Haderslev Stifts Kirkegårdskonsulents bekymringer for øget trafik, forbi det fredede kirkedige på Kirkebyvej.

Således skriver Kirkegårdskonsulenten i 2017:

”Hornstrup Sogns menighedsråd har over for Vejle kommune udtrykt bekymring i forhold til et øget trafikpres på Kirkebyvej langs kirkediget – Jeg er helt enig i denne bekymring. Udviklingsplanerne i området bør tage hensyn til dette og løses på en sådan måde at trafikbelastningen ikke øges”

Hvilket suppleres af Nationalmuseet:

”Vedr. øget trafik i forbindelse med etablering af en genbrugsstation i Vejle N må den videre planlægning tage højde for dette meget relevante aspekt, og finde løsninger, der sikrer, at trafikbelastningen ved kirken ikke øges.”

Disse bekymringer er blevet forelagt Vejle Kommune i efteråret 2017, men for en god ordens skyld vedhæftes bekymringerne i dette høringssvar (Se bilag 2 og 3), hvor de endvidere suppleres med en kraftig opfordring til, at bekymringerne indarbejdes i det videre udviklingsarbejde i forbindelse med RCV, og den generelle udvikling i lokalområdet i særdeleshed.

Med venlig hilsen

Hornstrup Lokalråd

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Høringssvar Helhedsplan for Hornstrup Området

Til Peter Sepstrup og Marianne Bjerre
Teknik og Miljø

Hornstrup Lokalråd vil indledningsvist gerne kvittere for, at der her et år efter landsbymødet i oktober måned 2018, nu endelig foreligger et udkast til Helhedsplan for Hornstrupområdet.

Landsbymødets formål var, at vi fik skabt et fælles grundlag for en helhedsorienteret udvikling og planlægning af Hornstrupområdet, hvor en helhedsplan, som vi var enige med Vejle Kommune om, kunne danne grundlag for den videre udvikling af lokalsamfundet.

Hornstrup Lokalråd må dog konstatere, at det foreliggende udkast til helhedsplan langt fra opfylder ovenstående formål. Udkastet kan således ikke efter Lokalrådets opfattelse opfattes som en plan, men godt nok som en pæn beskrivelse af Hornstrupområdet. Men heller ikke mere end det.

Handlingsplanen indeholder kun løse anbefalinger, uden handlinger  påkoblet. Således anbefales kun trafiktællinger til løsning af de nuværende og kommende udfordringer med trafik gennem vores område. Lokalrådet står således ganske uforstående overfor,  at Vejle Kommune ikke engang vil anerkende egne trafikprognoser i forbindelse med vejudbygning og boligudstykninger  i Vejle by. ( Rambøll tællingerne). Vedlagt som bilag det oplæg, lokalrådet havde udarbejdet til møde med Teknisk Udvalg i juni måned 2019. Mødet blev aflyst af TU med få dages varsel. Desuden vedlægges bilag fra Nationalmuseet vedr. øget trafik gennem Kirkeby.

Det er lokalrådets opfattelse, 

  • at hvis planen ikke engang kan vise at kommunen forpligter sig på fx. trafiksikring  af de svage trafikanter på dels strækningen Kirkebyvej til Viborgvej og på Keglekærvej, mellem Hornstrup og Grejs, 
  • og hvis Vejle  Kommune ikke engang kan tilkendegive at man vil omklassificere industriarealerne langs Viborgvej, således at hele området nedkassificeres til maximum klasse 4, og ikke som nu, hvor kun det nordligste areal op imod Ny Solskovvej er miljøklasse 4
  • og hvis Vejle Kommune ikke engang kan forholde sig til de mulige konsekvenser for vores område, når Skovbyen bliver udbygget, 
  • samt hvis Vejle Kommune kun kan anbefale trafiktællinger i vores område, som løsning på vore trafikale udfordringer

– så vil Lokalrådet ikke kunne stå inde for udkastet til helhedsplan, og dermed heller ikke pt. medvirke til at gå videre med at få udarbejdet en helhedsplan for Hornstrup-området.

Lokalrådet har for at lodde stemningen i lokalsamfundet, afholdt åbent lokalrådsmøde på sognegården den 23. Oktober. De mange deltageres holdning var, at man ikke kan se, at udkastet til helhedsplan tilnærmelsesvist er en helhedsplan for vores områdes udvikling. 

Det mundtlige tilsagn lokalrådet tidligere har fået fra Teknik og miljø-forvaltningen om dialog efter høringsfasen, tager vi stadig gerne  imod, og også gerne med relevante lokale politikere, for hvem ovenstående holdning til udkastet til helhedsplan kan virke noget drastisk.

Med venlig hilsen

Peter Michael Kjærgård
Formand  for Hornstrup Lokalråd