Affald Genbrug til Vejle N

Den 23. januar 2017 vedtog Natur- og Miljøudvalget følgende principper for den kommende Affald- Genbrugsplads.

Principper for RCV

Resumé
Der har gennem en del år været arbejdet med fremtidens løsninger for affaldsområdet i Vejle Kommune – det gælder både ordninger såvel som fremtidig placering af det nedslidte center, som i dag er beliggende på Vestre Engvej. De nye affaldsordninger blev implemeteret 4. april i år og har allerede vist markante resultater. Tilbage udestår beslutning omkring etablering af nyt ressourcecenter. Byrådet godkendte i 2013 Masterplan omkring fremtidig struktur for AffaldGenbrug. Forløb startes op, men stoppes dog, da Kammeradvokaten i 2014 sætter spørgsmålstegn ved modellens anvendelighed. Denne tvivl gør, at Forvaltningen stopper processen og dialogen med de private virksomheder.
Sideløbende og efterfølgende undersøger Forvaltningen, hvorvidt der er muligheder for at få skabt klarhed/ændringer i lovgivningen således den ønskede model kan etableres. Det har ikke vist sig muligt. Det er derfor nødvendigt med en ny beslutning med udgangspunkt i de mål, visioner og behov, som der er for området. Forvaltningen er derfor nu så langt i arbejdet, at der er behov for nogle overordnede beslutninger, som skal ligge til grund for det videre arbejde.

Sagsfremstilling
Det nuværende affaldsanlæg beliggende på Vestre Engvej er meget nedslidt og der er tidligere besluttet at vi skal etablere et nyt center i Vejle N. Det har været en længerevarende proces omkring den rette model for udflytning og nyetablering, hvilket også betyder der kun i meget begrænset omfang er brugt midler/investeringer til vedligeholdelse. Det er nu meget tydelig på de eksisterende anlæg og bygninger.

I den fremtidige byudvikling for Vejle Kommune er arealet, hvor anlægget i dag er placeret, grundet den meget bynære placering, udpeget til udvikling af ny bydel “Ny Rosborg”, hvilket understøtter tanken med udflytning. Forvaltningen arbejder med oplæg til beslutning omkring den fremtidige løsning og har i en forbindelse udarbejdet en række principper, der skal ligge til grund for den løsning, der skal være omkring udflytning og etablering af nyt
affaldscenter. Der er i forløbet med udarbejdelse af principperne lagt vægt på, at vi kan opfylde lokale, nationale samt internationale krav på området og vi er fremtidsorienterede. Ligeledes er der taget meget udgangspunkt i de beslutninger og drøftelser, der har været omkring emnet i de seneste år.

Nedenstående ses de 10 principper, forvaltningen anbefaler, skal danne grundlag for den fremtidige etablering af nyt Ressourcecenter (RCV):

1. Ressourcecenteret skal være fleksibelt og tilpasses samfundsudviklingen med fortsat fokus på øget genanvendelse
2. Centeret skal bidrage til udvikling og gerne skabe nye private arbejdspladser i området
3. Centeret skal placeres i Vejle N.
4. Brugerne af genbrugspladsen på centeret skal opleve højt serviceniveau (være nemt) og inspireres til ressourceudnyttelse
5. Ressourcecenteret skal drives af Vejle Kommune og indsamling af dagrenovation og slutbehandling af affald sker gennem private leverandører
6. Centeret indeholder, som min., de samme funktioner som i dag – undtaget kompostering
7. Valg af løsning for etableringen skal ske med udgangspunkt i totaløkonomiske betragtninger og ikke blot anlægsudgifter
8. Arkitektur anvendes aktivt som middel til at opnå optimale og nyskabende løsninger
9. Etableringen sker med fokus på miljøet og der bygges bæredygtigt (DGNB-certificeret)
10. Prisen for opførelsen af centeret skal ligge på et niveau, der gør, at forbrugerne oplever uændret, eller gerne lavere gebyrer som følge af etableringen

Tidsplan
Når principperne er godkendt i NMU, udarbejder forvaltningen et oplæg på et fremtidigt Ressourcenter på baggrund af disse principper, med en økonomi og proces/tidsplan for de kommende aktiviteter. Denne forventes klar til godkendelse på NMU 3. april 2017. Overordnet er planen, at der kan foreligge beslutning og udbud af etablering af nyt center kan udsendes i indeværende år.

Sagens videre forløb
Sagen skal alene behandles i Natur- og Miljøudvalget.

Teknik- og Miljødirektøren indstiller,
at de 10 principper for et fremtidigt Ressourcecenter godkendes, og at Teknik & Miljø, med udgangspunkt i de 10 principper, udarbejder oplæg på fremtidigt Ressourcecenter.

Beslutning
Lasse Bak Egelund stillede følgende ændringsforslag til principperne;
Princip 3; ændres til ”At placeringen er udfra hvor alle borgere i Vejle by har lige muligheder for brug af området”.
Princip 4; ordet ”højt” ændres til ”højere”.
Princip 9; ændres til ”Etablering sker med fokus på miljøet og bygger på ”Cradle-to-cradle”-princippet.
Princip 10; der tilføjes; ”….og at kvaliteten af genanvendeligheden stiger”.
Ændringsforslaget stilles for at sikre øget service og genanvendelighed.
Lasse Bak Egelund stemte for. Søren Peschardt, Lars Schmidt, Niels Clemmensen, Peder Hummelmose, Folmer Kristensen og Alex Vejby Nielsen
stemte imod. Således bortfaldt ændringsforslaget.

Herefter stemtes om forvaltningens indstilling. Søren Peschardt, Lars Schmidt, Niels Clemmensen, Peder Hummelmose, Folmer Kristensen og Alex Vejby Nielsen stemte for og Lasse Bak Egelund stemte imod. Således blev indstillingen godkendt, idet præciseredes, at principperne vedrører opførsel af det kommende Ressource Center Vejle (RCV).