Forfatter: admin

Dagsorden d. 30. januar 2020

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:30 Sted: Hos Anders
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Anders
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst FørstehjælpskursusManglende mødeaktivitet/referater fra september til januar  
2. Orientering om møde med Teknisk forvaltning d. 20. januar og hele forløbet omkring ”Helhedsplanen”    
3. Status Grundet Skovby Hvor langt er planerne  
4. Lokalrådets Mål for 2020 jf. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.    
5. Forberedelse af Generalforsamling 11. marts Hvem gør hvad?  
6. Eventuelt    

Referat 30. januar 2020

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:30 Sted: Hos Anders
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Anders
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst FørstehjælpskursusManglende mødeaktivitet/referater fra september til januar 11 deltagere til førstehjælpskursus. Lokalrådet er tilfredse med fremmødet, og det virker til at de fremmødte fik noget ud af det.   Der har været mødeaktivitet i perioden, men ikke noget der krævede beslutninger. Baggrunden er at Lokalrådet har afventet kommunens og forvaltningens udkast til helhedsplanen og reaktion på lokalrådets høringssvar fra oktober. Se punkt 2.
2. Orientering om møde med Teknisk forvaltning d. 20. januar og hele forløbet omkring ”Helhedsplanen”   Peter og Anders var til møde med Lars Buksti, Marianne Bjerre og Peter Sepstrup vedr. helhedsplanen. Forvaltningen og kommunen giver udtryk for, at helhedsplanen ikke kan blive mere konkret pga. manglende politiske udmeldinger.
3. Status Grundet Skovby Hvor langt er planerne Man er i gang med at udarbejde et udkast til lokalplan for området. Udkastet kan ses på kommunens hjemmeside. https://dagsordener.vejle.dk/vis/pdf/bilag/afca7a58-d9d7-4e87-b5a6-ac398979ff1a?redirectDirectlyToPdf=false   Lokalrådet har ikke nogen indvendinger til selve projektet, da en stor del af området ligger langt væk fra Kirkeby og de øvrige landsbyer. Lokalrådet har tidligere bemærket, at det kan være fordelagtigt at lave en stitilslutning ved Kirkebyvej/Gl. Smedevej i stedet for en vejtilslutning.
4. Lokalrådets Mål for 2020 jf. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.   Peter laver et udkast til næste møde.
5. Forberedelse af Generalforsamling 11. marts Hvem gør hvad? Anders ønsker at trække sig, pga. arbejdsmæssige årsager. Helge genopstiller ikke.   Det vil være en god idé at finde minimum én fra Kirkeby.   Indkaldelse til Generalforsamling. Skal omdeles i postkasser.   Sognegården skal reserveres til 11/3. (Søren)   Anders finder pamflet fra sidste år,   Årsberetning laves af Peter.   Søren P. gennemgår regnskab, da Helge er i Australien.    
6. Eventuelt   Næste møde d. 25 februar kl. 19:30 hos Søren P.

Hørringssvar RCV

Industrimiljø
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Sendt på mail industri@vejle.dk

Hornstrup d. 8. november 2019

Høringssvar vedr. Offentlig høring af RessourceCenter i Vejle (RCV)

I første omgang skal Hornstrup Lokalråd beklage, at vi endnu engang ikke har fået tilsendt en høringsskrivelse fra Vejle Kommune på trods af, at vi afsnit 4 i Samarbejdsaftalen med Vejle Kommune fremgår ”som høringspart i relevante sager der direkte og konkret vedrører lokalområdet.”

Vi er derfor forundrede over, at skulle erfare om høringsprocessen via de lokale medier, og herefter erfare, at Vejle Kommune påtænker at øge trafikmængden i vores lokalområde.

I forhold til det konkrete indhold af Miljøkonsekvensrapporten, så giver det anledning til forundring, at der ikke er lavet en miljøvurdering af konsekvensen af det tabte affald, der må forventes i forbindelse med placeringen af en genbrugsplads i vores lokalområde.

Som det fremgår af byrådsmedlem Azra Hasanbegovics læserbrev fra 23. maj 2017 (se bilag 1), så er problematikken omkring tabt affald noget, som Vejle Kommune er bevidst om, og at dømme efter byrådsmedlemmets vurdering, så er der tale om væsentlige mængder tabt affald.

Hornstrup Lokalråd skal i den forbindelse kraftigt opfordre til, at der udarbejdes en miljøkonsekvensanalyse for tabt affald i lokalområdet.

Trafikale forhold
Hornstrup Lokalråd kan konstatere, at Vejle Kommune udelukkende fokuserer på de trafikale konsekvenser på Kirkebyvej, men undlader at beskrive de trafikale konsekvenser for Ny- og Gl. Hornstrupvej.

Disse vejstrækninger er på samme måde som Kirkebyvej skoleveje, og lægger asfalt til en del bløde trafikanter herunder motionscyklister i sommerhalvåret.

Såvel Kirkebyvej som Ny- og Gl. Hornstrupvej har et vejforløb i det åbne land, med mange sving og bakker samt en fartbegrænsning på 80 km/t på store dele af strækningen. Lokalrådet skal i den forbindelse udtrykke en stærk bekymring for, at det vil have en negativ betydning i forhold til, at der vil blive tabt en stor mængde affald i lokalområdet fra trailere og åbne lad.

Hornstrup Lokalråd skal ligeledes udtrykke stor forundring over, at Vejle Kommune og Rambøll har undladt at inddrage Nationalmuseet og Haderslev Stifts Kirkegårdskonsulents bekymringer for øget trafik, forbi det fredede kirkedige på Kirkebyvej.

Således skriver Kirkegårdskonsulenten i 2017:

”Hornstrup Sogns menighedsråd har over for Vejle kommune udtrykt bekymring i forhold til et øget trafikpres på Kirkebyvej langs kirkediget – Jeg er helt enig i denne bekymring. Udviklingsplanerne i området bør tage hensyn til dette og løses på en sådan måde at trafikbelastningen ikke øges”

Hvilket suppleres af Nationalmuseet:

”Vedr. øget trafik i forbindelse med etablering af en genbrugsstation i Vejle N må den videre planlægning tage højde for dette meget relevante aspekt, og finde løsninger, der sikrer, at trafikbelastningen ved kirken ikke øges.”

Disse bekymringer er blevet forelagt Vejle Kommune i efteråret 2017, men for en god ordens skyld vedhæftes bekymringerne i dette høringssvar (Se bilag 2 og 3), hvor de endvidere suppleres med en kraftig opfordring til, at bekymringerne indarbejdes i det videre udviklingsarbejde i forbindelse med RCV, og den generelle udvikling i lokalområdet i særdeleshed.

Med venlig hilsen

Hornstrup Lokalråd

Bilag 1
Bilag 2
Bilag 3

Høringssvar Helhedsplan for Hornstrup Området

Til Peter Sepstrup og Marianne Bjerre
Teknik og Miljø

Hornstrup Lokalråd vil indledningsvist gerne kvittere for, at der her et år efter landsbymødet i oktober måned 2018, nu endelig foreligger et udkast til Helhedsplan for Hornstrupområdet.

Landsbymødets formål var, at vi fik skabt et fælles grundlag for en helhedsorienteret udvikling og planlægning af Hornstrupområdet, hvor en helhedsplan, som vi var enige med Vejle Kommune om, kunne danne grundlag for den videre udvikling af lokalsamfundet.

Hornstrup Lokalråd må dog konstatere, at det foreliggende udkast til helhedsplan langt fra opfylder ovenstående formål. Udkastet kan således ikke efter Lokalrådets opfattelse opfattes som en plan, men godt nok som en pæn beskrivelse af Hornstrupområdet. Men heller ikke mere end det.

Handlingsplanen indeholder kun løse anbefalinger, uden handlinger  påkoblet. Således anbefales kun trafiktællinger til løsning af de nuværende og kommende udfordringer med trafik gennem vores område. Lokalrådet står således ganske uforstående overfor,  at Vejle Kommune ikke engang vil anerkende egne trafikprognoser i forbindelse med vejudbygning og boligudstykninger  i Vejle by. ( Rambøll tællingerne). Vedlagt som bilag det oplæg, lokalrådet havde udarbejdet til møde med Teknisk Udvalg i juni måned 2019. Mødet blev aflyst af TU med få dages varsel. Desuden vedlægges bilag fra Nationalmuseet vedr. øget trafik gennem Kirkeby.

Det er lokalrådets opfattelse, 

  • at hvis planen ikke engang kan vise at kommunen forpligter sig på fx. trafiksikring  af de svage trafikanter på dels strækningen Kirkebyvej til Viborgvej og på Keglekærvej, mellem Hornstrup og Grejs, 
  • og hvis Vejle  Kommune ikke engang kan tilkendegive at man vil omklassificere industriarealerne langs Viborgvej, således at hele området nedkassificeres til maximum klasse 4, og ikke som nu, hvor kun det nordligste areal op imod Ny Solskovvej er miljøklasse 4
  • og hvis Vejle Kommune ikke engang kan forholde sig til de mulige konsekvenser for vores område, når Skovbyen bliver udbygget, 
  • samt hvis Vejle Kommune kun kan anbefale trafiktællinger i vores område, som løsning på vore trafikale udfordringer

– så vil Lokalrådet ikke kunne stå inde for udkastet til helhedsplan, og dermed heller ikke pt. medvirke til at gå videre med at få udarbejdet en helhedsplan for Hornstrup-området.

Lokalrådet har for at lodde stemningen i lokalsamfundet, afholdt åbent lokalrådsmøde på sognegården den 23. Oktober. De mange deltageres holdning var, at man ikke kan se, at udkastet til helhedsplan tilnærmelsesvist er en helhedsplan for vores områdes udvikling. 

Det mundtlige tilsagn lokalrådet tidligere har fået fra Teknik og miljø-forvaltningen om dialog efter høringsfasen, tager vi stadig gerne  imod, og også gerne med relevante lokale politikere, for hvem ovenstående holdning til udkastet til helhedsplan kan virke noget drastisk.

Med venlig hilsen

Peter Michael Kjærgård
Formand  for Hornstrup Lokalråd

Referat d. 17. september 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren B.
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren B
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Peter er blevet interviewet til Jysk- Fynske Medier. Møde med Grundet Skovby A/SOrientering af TU og ØU om Nationalmussets forbehold vedr. trafik på Kirkebyvej Vi afventer at Grundet Skovby A/S går i gang med projekteringen.   ØU og TU er blevet orienteret om at Hornstrup Lokalråd foretrækker en Stitilslutning ved Gl. Smedevej og Kirkebyvej frem for en vejtilslutning. Endvidere orienterede Lokalrådet om at Nationalmuseet er betænkelige ved trafikstigninger på Kirkebyvej.

Lokalrådet har undret sig over, at det  ikke virker til at embedsværket har orienteret politikerne om Nationalmuseets forbehold.
2. Helhedsplan/Udviklingsplan Vejle Kommune sender snarest helhedsplan i høring, dog uden forudgående inddragelse af Lokalrådet. Hvordan forholder vi os til det?  Kommunens udkast til helhedsplan lægger klar til en høringsfase der kommer til at gå fra 25. september og frem til 1. november. Lokalrådet kender på nuværende tidspunkt ikke indholdet af planen. Lokalrådet afholder et åbent møde d. 23. oktober sognegården.
3. Førstehjælpskursus og Hjertestarter til lokalområdet. Facebookopslaget omkring https://redderliv.dk/ har givet en del positive tilbagemeldinger. Skal vi overveje at gå ind aktivt og støtte op med økonomi og finde puljer der kan støtte en tilgængelig hjertestarter og førstehjælpskursus til 16 personer?
Redderliv.dk har tilbudt at komme til Hornstrup og afholde en gratis informationsaften.

Hvis vi skal have et førstehjælpskursus for 16 personer koster det 6.300 plus moms.

En hjertestarter samt et opvarmet skab koster 17.500 ex moms.

Måske vi kan søge ULN om midler? Måske Fodboldklubben plus sognet vil være med?  
Lokalrådet arbejder videre på at få afviklet et infomøde i løbet af november, og Lokalrådet vil undersøge mulighederne for finansiering af et 16 personers kursus.
I forhold til hjertestarter og opvarmet skab, så vil lokalrådet prøve at gå i dialog med Kursuscenteret omkring at gøre deres hjertestarter mere tilgængelig.
  Alternativt vil vi forsøge at søge fonde eller ULN om midler til Hjertestarter/Varmeskab.    
4. Møde med ULN 5. november Mødet bliver afholdt i Grejs Kulturcenter. Skal vi holde møde med Gunnar og Arne inden? Både Engum og Grejs lokalråd vil gerne mødes inden mødet med ULN d. 5. november. Peter arrangerer mødet.
5. Eventuelt    

Dagsorden d. 17. september 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren B.
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren B
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Peter er blevet interviewet til Jysk- Fynske Medier. Møde med Grundet Skovby A/SOrientering af TU og ØU om Nationalmussets forbehold vedr. trafik på Kirkebyvej
2. Helhedsplan/Udviklingsplan Vejle Kommune sender snarest helhedsplan i høring, dog uden forudgående inddragelse af Lokalrådet. Hvordan forholder vi os til det? 
3. Førstehjælpskursus og Hjertestarter til lokalområdet. Facebookopslaget omkring https://redderliv.dk/ har givet en del positive tilbagemeldinger. Skal vi overveje at gå ind aktivt og støtte op med økonomi og finde puljer der kan støtte en tilgængelig hjertestarter og førstehjælpskursus til 16 personer?
Redderliv.dk har tilbudt at komme til Hornstrup og afholde en gratis informationsaften.

Hvis vi skal have et førstehjælpskursus for 16 personer koster det 6.300 plus moms.

En hjertestarter samt et opvarmet skab koster 17.500 ex moms.

Måske vi kan søge ULN om midler? Måske Fodboldklubben plus sognet vil være med?  
4. Møde med ULN 5. november Mødet bliver afholdt i Grejs Kulturcenter. Skal vi holde møde med Gunnar og Arne inden? .
5. Eventuelt    

Referat d. 20. august 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Helge, Kirkebyvej 20
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Status på Louise og Bjørns oprensning af dammenStatus på kommunens planer om at udstykke området bag dammen. Naboerne til dammen har modtaget en orientering fra Tinglysningsretten vedr. ændrede adkomster på dammen, så Lokalrådet formoder at dammen er blevet købt. Vi afventer at høre mere om Louise og Bjørns planer.   Det er Lokalrådets opfattelse at Vejle Kommune har ret konkrete planer om at udstykke en del af området mellem Kursuscenteret og Stadion.  
2. Trafiksituationen Hornstrup Orientering fra infomødet omkring trafikanalysen for NørremarkenOpfølgning på trafik problematikker beskrevet i VAF (herunder trafiktælling i Kirkeby)Erfaringer med ny skiltning i Gl. HornstrupSkal vi invitere TU til et nyt møde? Anders, Søren og Peter var til infomøde på Lukas Skolen omkring trafikanalysen for Nørremarken. Desværre manglede embedsfolkene fokus på konsekvenserne for Hornstrup Kirkeby.
  Trafiktællingen i Kirkeby viser en relativ stor stigning.   Vejbumpene på Kirkebyvej bliver rettet op i uge 38.  

Lokalrådet ser positivt på den nye skiltning, men der efterlyses trafiktællinger.  

Lokalrådet beklager at TU aflyste mødet med kort varsel. Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, ser LR ikke nogen grund til at invitere TU foreløbig.    
3. Udviklingsplan Hvordan skal vi håndtere den når den ligger klar?   Arbejdet omkring udviklingsplanen har ifølge embedsfolkene vist sig mere komplekst end ventet. LR forventer tidligst at se et udkast som kan drøftes i LR primo september.  
4. Møde med ULN 5. november Vi er inviteret til møde med ULN sammen med Lokalrådene i Grejs og Engum. Hvem gør hvad? Peter foretager en forventningsafstemning med Peter Sepstrup i forhold til hvad baggrunden for mødet? Forventningsafstemning med Arne og Gunnar fra Grejs og Engum.   Mulige punkter til drøftelse: At være en lille landsby tæt på Vejle.Hvordan ser politikerne Lokalrådenes rolle i de politiske.  
5. Grundet Skovbys arbejde med en helhedsplan for Grundet Skovby. Skal vi formidle Lokalrådets holdninger til Grundet Skovby og deres rådgivere? Anders prøver at foreslå et møde med Morten Hansen og rådgivere, hvor LR gør vores holdninger klare i løbet af efteråret.
6. Kursus for Frivillige ildsjæle Se mail af 9. august Vi deltager ikke vi skal dog generelt blive bedre til at videreformidle mails til hele lokalområdet.
7. Lokaludvikling DGI Se mail af 7. august Peter tager en snak med Mette Børgesen
8. Økonomi Status Der er en sund økonomi, så vi skal til at overveje at uddele midler til gode lokale projekter.
9. Kommende møder frem til Jul Mødeplanlægning 17. September kl 19:30 hos Søren B 23. Oktober kl. 19:30 hos Søren P. 11. December kl. 19:30 hos Peter  
10. Eventuelt   Intet at tilføje

Dagsorden d. 20. august 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Helge, Kirkebyvej 20
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Status på Louise og Bjørns oprensning af dammenStatus på kommunens planer om at udstykke området bag dammen  
2. Trafiksituationen Hornstrup Orientering fra infomødet omkring trafikanalysen for NørremarkenOpfølgning på trafik problematikker beskrevet i VAF (herunder trafiktælling i Kirkeby)Erfaringer med ny skiltning i Gl. HornstrupSkal vi invitere TU til et nyt møde?    
3. Udviklingsplan Hvordan skal vi håndtere den når den ligger klar?  
4. Møde med ULN 5. november Vi er inviteret til møde med ULN sammen med Lokalrådene i Grejs og Engum. Hvem gør hvad?  
5. Grundet Skovbys arbejde med en helhedsplan for Grundet Skovby. Skal vi formidle Lokalrådets holdninger til Grundet Skovby og deres rådgivere?  
6. Kursus for Frivillige ildsjæle Se mail af 9. august  
7. Lokaludvikling DGI Se mail af 7. august  
8. Økonomi Status  
9. Kommende møder frem til Jul Mødeplanlægning  
10. Eventuelt    

Dagsorden d. 9. maj 2019

  Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19:30
Sted: Hos Søren, Møllebyvej 15
_________________________________________________________________________________________________
  Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren Pedersen
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Byrådet har vedtaget en placering af RCV ved Juelsmindevej.        
2. Udvikling og oprydning omkring branddam i Kirkeby Vi er blevet kontaktet af naboen til dammen, som gerne fortælle om hvilke planer de har for området. Louise og Bjørn er derfor inviteret med til dette mødepunkt.

Hvordan og kan Lokalrådet supplere?
 
3. Opfølgning på kommunens planer om udstykning omkring området ved boldbanerne. Er der noget nyt omkring kommunens planer?  
4. Udviklingsplan Hvad er status, og er det tid til at vi skal begynde at presse på for at få en deadline?  
5. Invitation til direktion og politikere vedr. ”Skovruten”. Plan Hvordan skal lokalrådet forholde sig hvis politikerne melder fra og det kun er embedsfolk der deltager?  
6. Etablering af fartbump og vejledende hastighedsbegrænsning. Orientering omkring de vejledende hastighedsbegrænsninger i Hornstrup. Vejbump i Hornstrup kan forceres med 60 km/t, hvad gør vi der?  
7. Deltagelse til Årsmøde for lokalråd d. 23. maj i Vingsted. Hvem kan deltage? Se program https://www.vejle.dk/media/23188/program-til-aarsmoede-2019.pdf Skal vi sprede os ud på de 6 temaer? Eller skal vi vælge noget fælles? Skal vi prøve at invitere nogen fra den grønne gruppe med så vi kan dække alle områder?

Husk tilmelding https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/   Husk at spørge Sepstrup om e-boks muligheder.
 
8. Økonomi Har vi modtaget penge fra Vejle Kommune?  
9. Eventuelt Medarbejder signatur og registrering på virk.dk  

Referat d. 9. maj 2019

  Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren, Møllebyvej 15
_________________________________________________________________________________________________
  Afbud: Ingen afbud Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren Pedersen
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Byrådet har vedtaget en placering af RCV ved Juelsmindevej.       Lokalrådet glæder sig over den nye placering.
2. Udvikling og oprydning omkring branddam i Kirkeby Vi er blevet kontaktet af naboen til dammen, som gerne fortælle om hvilke planer de har for området. Louise og Bjørn er derfor inviteret med til dette mødepunkt.

Hvordan og kan Lokalrådet supplere?
Louise og Bjørn orienterede om deres tanker og planer for dammen Kirkeby som de gerne vil genoprette.   Lokalrådet har ikke nogen indvendinger imod Louise og Bjørns planer, men tvært imod kan vi kun bakke op omkring planerne.   Det blev aftalt at Louise og Bjørn kontakter Lokalrådet så vi kan hjælpe med at formidle information omkring projektet.
3. Opfølgning på kommunens planer om udstykning omkring området ved boldbanerne. Er der noget nyt omkring kommunens planer?     Der er ikke noget nyt pt. se punkt 4.    
4. Udviklingsplan Hvad er status, og er det tid til at vi skal begynde at presse på for at få en deadline? Peter Michael har forespurgt efter en deadline, som skulle blive ultimo maj.   Lokalrådet forventer en forhandling med kommunen i løbet af juni.   Der bliver afholdt et åbent Lokalrådsmøde d. 13. juni, hvor landsbyernes beboere kan melde tilbage omkring udkastet.      
5. Invitation til direktion og politikere vedr. ”Skovruten”. Plan Hvordan skal lokalrådet forholde sig hvis politikerne melder fra og det kun er embedsfolk der deltager?   Lokalrådet håber på at lokalpolitikerne fra TU vil deltage. Hvis ”kun” embedsfolkene dukker op, så viser vi dem rundt.  
6. Etablering af fartbump og vejledende hastighedsbegrænsning. Orientering omkring de vejledende hastighedsbegrænsninger i Hornstrup. Vejbump i Hornstrup kan forceres med 60 km/t, hvad gør vi der? Politiet har godkendt nye vejledende hastighedsbegrænsninger på Gl. og Ny Hornstrupvej. Hhv. 40 km/t og 60 km/t.

Hornstrup Lokalråd er i dialog med Anlæg og Infrastruktur omkring Vejbumpene i Hornstrup Kirkeby. Noget kunne tyde på at de skal justeres en smule.
 
7. Deltagelse til Årsmøde for lokalråd d. 23. maj i Vingsted. Hvem kan deltage? Se program https://www.vejle.dk/media/23188/program-til-aarsmoede-2019.pdf Skal vi sprede os ud på de 6 temaer? Eller skal vi vælge noget fælles? Skal vi prøve at invitere nogen fra den grønne gruppe med så vi kan dække alle områder?

Husk tilmelding https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/   Husk at spørge Sepstrup om e-boks muligheder.
Anders, Peter Søren Petersen og Helge.   Søren og Helge tager bynær natur Anders Kompetente lokalråd Peter Fællesskaber Alle
8. Økonomi Har vi modtaget penge fra Vejle Kommune? Ikke Endnu
9. Eventuelt Medarbejder signatur og registrering på virk.dk Der er ændret registreringer.