Bemærkninger til RCV

Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Hornstrup d. 23. juni 2017

 

Bemærkning til Principper for RCV besluttet d. 23. januar 2017 af Natur- og Miljøudvalget

Hornstrup Lokalråd har via dagspressen og på et borgermøde erfaret, at Vejle Kommune har vedtaget et principprogram for Ressourcecenter Vejle (RCV), der blandt andet nævner en kommende placering i Vejle Nord.

Hornstrup Lokalråd skal i den forbindelse opfordre Vejle Kommune til, at udvise særlig omhu i forbindelse med en fastlæggelse af den endelige placering.

Hornstrup Lokalråd har fået indtrykket af, at en placering på Gammelmarksvej er én af de muligheder, som Vejle Kommune påtænker.

Lokalrådet finder en sådan placering betænkelig. En betænkelighed der bunder i en forventning om en øget trafikbelastning af Kirkebyvej (2013: 1487 biler pr. døgn), Ny Hornstrupvej (2016: 717 pr. døgn), Gammel Hornstrupvej og Keglekærvej (2015: 472 biler pr. døgn) samt en bekymring over risikoen for tabt affald.

Den øgede trafikbelastning er beskrevet i et notat udarbejdet af Rambøll for Vejle Kommune. Heraf fremgår det, at en placering af RCV på Gammelmarksvej vil betyde en stigning af trafikken igennem Grejsdalen. En trafik der må forventes også, at benytte Kirkebyvej for at nå frem til Gammelmarksvej.

Herudover må det også forventes, at Kirkebyvej vil blive benyttet af en del af den tunge trafik der skal frem til RCV.

Hornstrup Lokalråd er bekymret over udsigten til den stigende trafik igennem villakvarteret i Hornstrup Kirkeby. Ligeledes er vi bekymret for de bløde trafikanter på den del af Kirkebyvej og Keglekærvej hvor der ikke er fortov eller cykelsti.

Udover de trafiksikkerhedsmæssige aspekter af den øgede trafik, er Hornstrup Lokalråd stærkt bekymret over udsigten til øget trafikstøj.

I forhold til mængden af tabt affald, så er det Hornstrup Lokalråds opfattelse, at Kirkebyvej, Gammel Hornstrupvej, Keglekærvej og Viborgvej vil komme til, at lide under mængden af tabt affald. Som det fremgår af byrådsmedlem Azra Hasanbegovics læserbrev af 22. maj 2017 i Vejle Amts Folkeblad.

Her skriver byrådsmedlemmet blandt andet:

”På min aftentur forbi Sundhedshuset hen imod genbrugspladsen i Vejle støder jeg ofte på efterladt skrald i store og små mængder.”

”I øvrigt er det heller ikke et flot syn, at indholdet af skraldeposerrne begynder at flyve i alle retninger og genere såvel de gående som de kørende. ”

Det må forventes, at en lignende problematik vil opstå i vores lokalområde hvis Genbrugspladsen flyttes til Vejle N. Problematikken kan end dog øges, da fartbegrænsningen på Viborgvej og dele af Kirkebyvej/Gammel Hornstrupvej er 80 km/t for varebiler og 70 km/t for biler med trailere.

Herudover frygter Hornstrup Lokalråd, at det tabte affald kan blive spredt over et stort område pga. vindforholdende i det åbne land.

Det er Hornstrup Lokalråds opfattelse at en placering af RCV i Vejle N bør tage hensyn til disse problematikker. Derfor bør RCV placeres i erhvervsområdet Herredsvej/Sysselvej.

En sådan placering vil løse en del af trafikproblematikken, men for en del trafikanter vil Kirkebyvej, Gammel Hornstrupvej, Keglekærvej og Viborgvej fortsat være den naturlige vej. Hornstrup Lokalråd henviser derfor til vores høringssvar til Kommuneplan 2017-2029, hvor en helhedsplan for området efterlyses. En helhedsplan der blandt andet tager højde for infrastrukturen i vores lokalområde.

Hornstrup Lokalråd ser derfor planerne om placeringen af RCV, som en naturlig del af en kommende helhedsplan for området.

 

Med venlig hilsen

Hornstrup Lokalråd