Kategori: Dagsordner

Dagsorden d. 30. januar 2020

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:30 Sted: Hos Anders
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Anders
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst FørstehjælpskursusManglende mødeaktivitet/referater fra september til januar  
2. Orientering om møde med Teknisk forvaltning d. 20. januar og hele forløbet omkring ”Helhedsplanen”    
3. Status Grundet Skovby Hvor langt er planerne  
4. Lokalrådets Mål for 2020 jf. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.    
5. Forberedelse af Generalforsamling 11. marts Hvem gør hvad?  
6. Eventuelt    

Dagsorden d. 17. september 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren B.
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren B
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Peter er blevet interviewet til Jysk- Fynske Medier. Møde med Grundet Skovby A/SOrientering af TU og ØU om Nationalmussets forbehold vedr. trafik på Kirkebyvej
2. Helhedsplan/Udviklingsplan Vejle Kommune sender snarest helhedsplan i høring, dog uden forudgående inddragelse af Lokalrådet. Hvordan forholder vi os til det? 
3. Førstehjælpskursus og Hjertestarter til lokalområdet. Facebookopslaget omkring https://redderliv.dk/ har givet en del positive tilbagemeldinger. Skal vi overveje at gå ind aktivt og støtte op med økonomi og finde puljer der kan støtte en tilgængelig hjertestarter og førstehjælpskursus til 16 personer?
Redderliv.dk har tilbudt at komme til Hornstrup og afholde en gratis informationsaften.

Hvis vi skal have et førstehjælpskursus for 16 personer koster det 6.300 plus moms.

En hjertestarter samt et opvarmet skab koster 17.500 ex moms.

Måske vi kan søge ULN om midler? Måske Fodboldklubben plus sognet vil være med?  
4. Møde med ULN 5. november Mødet bliver afholdt i Grejs Kulturcenter. Skal vi holde møde med Gunnar og Arne inden? .
5. Eventuelt    

Dagsorden d. 20. august 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Helge, Kirkebyvej 20
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Status på Louise og Bjørns oprensning af dammenStatus på kommunens planer om at udstykke området bag dammen  
2. Trafiksituationen Hornstrup Orientering fra infomødet omkring trafikanalysen for NørremarkenOpfølgning på trafik problematikker beskrevet i VAF (herunder trafiktælling i Kirkeby)Erfaringer med ny skiltning i Gl. HornstrupSkal vi invitere TU til et nyt møde?    
3. Udviklingsplan Hvordan skal vi håndtere den når den ligger klar?  
4. Møde med ULN 5. november Vi er inviteret til møde med ULN sammen med Lokalrådene i Grejs og Engum. Hvem gør hvad?  
5. Grundet Skovbys arbejde med en helhedsplan for Grundet Skovby. Skal vi formidle Lokalrådets holdninger til Grundet Skovby og deres rådgivere?  
6. Kursus for Frivillige ildsjæle Se mail af 9. august  
7. Lokaludvikling DGI Se mail af 7. august  
8. Økonomi Status  
9. Kommende møder frem til Jul Mødeplanlægning  
10. Eventuelt    

Dagsorden d. 9. maj 2019

  Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19:30
Sted: Hos Søren, Møllebyvej 15
_________________________________________________________________________________________________
  Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren Pedersen
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Byrådet har vedtaget en placering af RCV ved Juelsmindevej.        
2. Udvikling og oprydning omkring branddam i Kirkeby Vi er blevet kontaktet af naboen til dammen, som gerne fortælle om hvilke planer de har for området. Louise og Bjørn er derfor inviteret med til dette mødepunkt.

Hvordan og kan Lokalrådet supplere?
 
3. Opfølgning på kommunens planer om udstykning omkring området ved boldbanerne. Er der noget nyt omkring kommunens planer?  
4. Udviklingsplan Hvad er status, og er det tid til at vi skal begynde at presse på for at få en deadline?  
5. Invitation til direktion og politikere vedr. ”Skovruten”. Plan Hvordan skal lokalrådet forholde sig hvis politikerne melder fra og det kun er embedsfolk der deltager?  
6. Etablering af fartbump og vejledende hastighedsbegrænsning. Orientering omkring de vejledende hastighedsbegrænsninger i Hornstrup. Vejbump i Hornstrup kan forceres med 60 km/t, hvad gør vi der?  
7. Deltagelse til Årsmøde for lokalråd d. 23. maj i Vingsted. Hvem kan deltage? Se program https://www.vejle.dk/media/23188/program-til-aarsmoede-2019.pdf Skal vi sprede os ud på de 6 temaer? Eller skal vi vælge noget fælles? Skal vi prøve at invitere nogen fra den grønne gruppe med så vi kan dække alle områder?

Husk tilmelding https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/   Husk at spørge Sepstrup om e-boks muligheder.
 
8. Økonomi Har vi modtaget penge fra Vejle Kommune?  
9. Eventuelt Medarbejder signatur og registrering på virk.dk  

Dagsorden 3. april 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 19:30
Sted: Meldes ud senere
Afbud:

Ordstyrer: Peter Michael
Referant: Anders Friis
Forplejning: Peter Michael
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst    
2. Konstituering Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
   
3. Opfølgning på Generalforsamling Referat Antal deltagere Kommunikationsform ved indkaldelser  
4. Behandling af udviklingsplan Hvor bredt skal behandlingen af udkastet fra T&M behandles?  
5. Fokuspunkter det næste bestyrelsesår og konkrete opgaver det næste halve år. Vores tid er begrænset, hvordan bruger vi den bedst?  
6. Orientering vedr. kommunal udstykning ved boldbanerne.    
7. Årsmøde for Lokalråd i Vingsted d. 23. maj Hvem deltager og hvem gør hvad?  
8. Orientering om møde med politikerne fra ULN i november Vi har et fællesmøde med ULN, Grejs og Engum lokalråd i efteråret.  
9. Mødekalender frem til sommer    
10. Eventuelt    

Dagsorden d. 27. februar 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:30 Sted: Fidalvej
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA) Referant: Anders Friis (AF) Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst    
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?   Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?      
3.
Trafik i Hornstrup
 
Vi har haft møde med Anlæg og Infrastruktur omkring fartdæmpning på Kirkebyvej. Tilbagemelding og status.  
4. Nyt fra den grønne arbejdsgruppe Vejle Kommune er igen begyndt at se på et salg af jorden omkring stadion. Lokalrådet har mindet Vejle Kommune om, at det nok er en god idé at afvente udviklingsplanen. Derudover har Lokalrådet fået en tilbagemelding om at VK er indstillet på at lade en del af jorden forblive offentligt rekreativt område.

Den grønne gruppe afventer arkitekttegninger, men har prioriteret indhold.
 
5. Fælles affaldsindsamling Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Thomas fra Gl. Hornstrup er måske interesseret i at være kontaktperson, hvem følger op?  
6. Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019 Hvem gør hvad? Årsberetning Regnskab Overblik over hvem der genopstiller
Lokalebestilling
 
7. Årsberetning og Regnskab til ULN Vi skal, som sidste år, sende en årsberetning og regnskab til Sepstrup. Fristen er 4. marts. Hvem gør hvad?  
8. Samarbejde med Grundet Skovby A/S Vi har en god dialog med Grundet Skovby A/S, hvordan bibeholder og udbygger vi den dialog.  
9. Orienteringsmøde for lokalråd 6. februar. Opfølgning på mødet og årshjul (se bilag)  
10. Eventuelt Hackerangreb Hjemmesiden  

Dagsorden d. 16. januar 2019

 

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19:30

Sted: Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Anders

Pkt.

Dagsorden:

Begrundelse og bilag:

Beslutning:

1.

Siden sidst

 

2.

Opfølgning på Udviklingsplan

Hvor langt er Vejle Kommune?

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

 

 

3.


Trafik i Hornstrup

 

Anlæg og infrastruktur har meldt tilbage, at når der er blevet udpeget en projektleder for trafiksikkerhedsprojektet i Hornstrup Kirkeby, så vil vi blive kontaktet mhp. et møde og besigtigelse.

 

4.

Nyt fra den grønne arbejdsgruppe

Udvikling omkring grønt område ved boldbanerne.

Oprydning ved branddam.

 

5.

Fælles affaldsindsamling

Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Planlægning

 

6.

Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019

Hvem gør hvad?

 

7.

Brug af hjemmeside som byttebørs

 

8.

Status på møde med Work Live Stay

 

9

Eventuelt

 

Dagsorden d. 19. december 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19. december 2018 kl. 18:30

Sted: Viborgvej 139


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Fælles

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Intet at bemærke
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?

 

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

Organisering af arbejdsgrupperne der blev nedsat på Landsbymødet

 

Nyt fra arbejdsgrupperne

–          Byttecentral/delefællesskab

–          Grønne områder

 

 
3.
Trafik i Hornstrup

 

Tilbagemelding fra Gl. Hornstrup omkring hvilke punkter der skal tages med til Anlæg og Infrastruktur på det kommende møde i det nye år.  
4. Insero projektmidler Kan der være noget i forhold til det ”Grønne Forsamlingshus”  
5. Eventuelt    

Dagsorden d. 7. november 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. november 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst  
2. Opfølgning på Landsbymøde ·         Trafik/Stier

·         Natur

·         Identitet

Hvad gør vi fremadrettet. Bør der oprettes en lukket facebookgruppe for alle tre Hornstrup’er?

 

 

3.
Den store idé
 
Der er et projekt omkring bosætning som vi kan kigge lidt nærmere på.  
4. Økonomi Hvad er status?  
5. Mødeaktivitet vinteren 18/19  
5. Eventuelt  

Dagsorden d. 10. oktober 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 10. oktober 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst  
2. Hornstrups Identitet. Tyge Mortensen er inviteret. Hvordan bibeholder Hornstrup sin identitet som et landsbymiljø? Det er én af de værdier der gentagne gange kommer frem når de lokale bliver spurgt om hvad de værdsætter ved lokalområdet.  
3. Fartdæmpning Kirkebyvej Ifølge Melson kommer der fartdæmpende tiltag i 2019 i Kirkeby. Konsekvenser for Gl. Hornstrup og hvordan stiller vi os der. Se evt. næste punkt.  
4. Placering af RCV Kun godkendt af NMU og ikke af Byrådet. Hvilke trafikale konsekvenser får placeringen for Hornstrup området?  
5. Opfølgning på møde d. 12. september og Planlægning af landsbymøde 31. oktober ·         Uddeling af invitationer

·         Koordinering med Sepstrup

 

 

6. Evaluering af forløb omkring oversigtsforhold. Der har været kritik af Lokalrådet i forbindelse med oversigtsforholdene fra sidevejene til Kirkebyvej. Kunne eller burde vi have handlet anderledes.  
7. Eventuelt  
     

 

Møde igen 7. november