Kategori: Referater

Referat 30. januar 2020

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19:30 Sted: Hos Anders
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Anders
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst FørstehjælpskursusManglende mødeaktivitet/referater fra september til januar 11 deltagere til førstehjælpskursus. Lokalrådet er tilfredse med fremmødet, og det virker til at de fremmødte fik noget ud af det.   Der har været mødeaktivitet i perioden, men ikke noget der krævede beslutninger. Baggrunden er at Lokalrådet har afventet kommunens og forvaltningens udkast til helhedsplanen og reaktion på lokalrådets høringssvar fra oktober. Se punkt 2.
2. Orientering om møde med Teknisk forvaltning d. 20. januar og hele forløbet omkring ”Helhedsplanen”   Peter og Anders var til møde med Lars Buksti, Marianne Bjerre og Peter Sepstrup vedr. helhedsplanen. Forvaltningen og kommunen giver udtryk for, at helhedsplanen ikke kan blive mere konkret pga. manglende politiske udmeldinger.
3. Status Grundet Skovby Hvor langt er planerne Man er i gang med at udarbejde et udkast til lokalplan for området. Udkastet kan ses på kommunens hjemmeside. https://dagsordener.vejle.dk/vis/pdf/bilag/afca7a58-d9d7-4e87-b5a6-ac398979ff1a?redirectDirectlyToPdf=false   Lokalrådet har ikke nogen indvendinger til selve projektet, da en stor del af området ligger langt væk fra Kirkeby og de øvrige landsbyer. Lokalrådet har tidligere bemærket, at det kan være fordelagtigt at lave en stitilslutning ved Kirkebyvej/Gl. Smedevej i stedet for en vejtilslutning.
4. Lokalrådets Mål for 2020 jf. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.   Peter laver et udkast til næste møde.
5. Forberedelse af Generalforsamling 11. marts Hvem gør hvad? Anders ønsker at trække sig, pga. arbejdsmæssige årsager. Helge genopstiller ikke.   Det vil være en god idé at finde minimum én fra Kirkeby.   Indkaldelse til Generalforsamling. Skal omdeles i postkasser.   Sognegården skal reserveres til 11/3. (Søren)   Anders finder pamflet fra sidste år,   Årsberetning laves af Peter.   Søren P. gennemgår regnskab, da Helge er i Australien.    
6. Eventuelt   Næste møde d. 25 februar kl. 19:30 hos Søren P.

Referat d. 17. september 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 17. september 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren B.
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren B
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Peter er blevet interviewet til Jysk- Fynske Medier. Møde med Grundet Skovby A/SOrientering af TU og ØU om Nationalmussets forbehold vedr. trafik på Kirkebyvej Vi afventer at Grundet Skovby A/S går i gang med projekteringen.   ØU og TU er blevet orienteret om at Hornstrup Lokalråd foretrækker en Stitilslutning ved Gl. Smedevej og Kirkebyvej frem for en vejtilslutning. Endvidere orienterede Lokalrådet om at Nationalmuseet er betænkelige ved trafikstigninger på Kirkebyvej.

Lokalrådet har undret sig over, at det  ikke virker til at embedsværket har orienteret politikerne om Nationalmuseets forbehold.
2. Helhedsplan/Udviklingsplan Vejle Kommune sender snarest helhedsplan i høring, dog uden forudgående inddragelse af Lokalrådet. Hvordan forholder vi os til det?  Kommunens udkast til helhedsplan lægger klar til en høringsfase der kommer til at gå fra 25. september og frem til 1. november. Lokalrådet kender på nuværende tidspunkt ikke indholdet af planen. Lokalrådet afholder et åbent møde d. 23. oktober sognegården.
3. Førstehjælpskursus og Hjertestarter til lokalområdet. Facebookopslaget omkring https://redderliv.dk/ har givet en del positive tilbagemeldinger. Skal vi overveje at gå ind aktivt og støtte op med økonomi og finde puljer der kan støtte en tilgængelig hjertestarter og førstehjælpskursus til 16 personer?
Redderliv.dk har tilbudt at komme til Hornstrup og afholde en gratis informationsaften.

Hvis vi skal have et førstehjælpskursus for 16 personer koster det 6.300 plus moms.

En hjertestarter samt et opvarmet skab koster 17.500 ex moms.

Måske vi kan søge ULN om midler? Måske Fodboldklubben plus sognet vil være med?  
Lokalrådet arbejder videre på at få afviklet et infomøde i løbet af november, og Lokalrådet vil undersøge mulighederne for finansiering af et 16 personers kursus.
I forhold til hjertestarter og opvarmet skab, så vil lokalrådet prøve at gå i dialog med Kursuscenteret omkring at gøre deres hjertestarter mere tilgængelig.
  Alternativt vil vi forsøge at søge fonde eller ULN om midler til Hjertestarter/Varmeskab.    
4. Møde med ULN 5. november Mødet bliver afholdt i Grejs Kulturcenter. Skal vi holde møde med Gunnar og Arne inden? Både Engum og Grejs lokalråd vil gerne mødes inden mødet med ULN d. 5. november. Peter arrangerer mødet.
5. Eventuelt    

Referat d. 20. august 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Helge, Kirkebyvej 20
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Status på Louise og Bjørns oprensning af dammenStatus på kommunens planer om at udstykke området bag dammen. Naboerne til dammen har modtaget en orientering fra Tinglysningsretten vedr. ændrede adkomster på dammen, så Lokalrådet formoder at dammen er blevet købt. Vi afventer at høre mere om Louise og Bjørns planer.   Det er Lokalrådets opfattelse at Vejle Kommune har ret konkrete planer om at udstykke en del af området mellem Kursuscenteret og Stadion.  
2. Trafiksituationen Hornstrup Orientering fra infomødet omkring trafikanalysen for NørremarkenOpfølgning på trafik problematikker beskrevet i VAF (herunder trafiktælling i Kirkeby)Erfaringer med ny skiltning i Gl. HornstrupSkal vi invitere TU til et nyt møde? Anders, Søren og Peter var til infomøde på Lukas Skolen omkring trafikanalysen for Nørremarken. Desværre manglede embedsfolkene fokus på konsekvenserne for Hornstrup Kirkeby.
  Trafiktællingen i Kirkeby viser en relativ stor stigning.   Vejbumpene på Kirkebyvej bliver rettet op i uge 38.  

Lokalrådet ser positivt på den nye skiltning, men der efterlyses trafiktællinger.  

Lokalrådet beklager at TU aflyste mødet med kort varsel. Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, ser LR ikke nogen grund til at invitere TU foreløbig.    
3. Udviklingsplan Hvordan skal vi håndtere den når den ligger klar?   Arbejdet omkring udviklingsplanen har ifølge embedsfolkene vist sig mere komplekst end ventet. LR forventer tidligst at se et udkast som kan drøftes i LR primo september.  
4. Møde med ULN 5. november Vi er inviteret til møde med ULN sammen med Lokalrådene i Grejs og Engum. Hvem gør hvad? Peter foretager en forventningsafstemning med Peter Sepstrup i forhold til hvad baggrunden for mødet? Forventningsafstemning med Arne og Gunnar fra Grejs og Engum.   Mulige punkter til drøftelse: At være en lille landsby tæt på Vejle.Hvordan ser politikerne Lokalrådenes rolle i de politiske.  
5. Grundet Skovbys arbejde med en helhedsplan for Grundet Skovby. Skal vi formidle Lokalrådets holdninger til Grundet Skovby og deres rådgivere? Anders prøver at foreslå et møde med Morten Hansen og rådgivere, hvor LR gør vores holdninger klare i løbet af efteråret.
6. Kursus for Frivillige ildsjæle Se mail af 9. august Vi deltager ikke vi skal dog generelt blive bedre til at videreformidle mails til hele lokalområdet.
7. Lokaludvikling DGI Se mail af 7. august Peter tager en snak med Mette Børgesen
8. Økonomi Status Der er en sund økonomi, så vi skal til at overveje at uddele midler til gode lokale projekter.
9. Kommende møder frem til Jul Mødeplanlægning 17. September kl 19:30 hos Søren B 23. Oktober kl. 19:30 hos Søren P. 11. December kl. 19:30 hos Peter  
10. Eventuelt   Intet at tilføje

Referat d. 9. maj 2019

  Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 9. maj 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Søren, Møllebyvej 15
_________________________________________________________________________________________________
  Afbud: Ingen afbud Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Søren Pedersen
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Byrådet har vedtaget en placering af RCV ved Juelsmindevej.       Lokalrådet glæder sig over den nye placering.
2. Udvikling og oprydning omkring branddam i Kirkeby Vi er blevet kontaktet af naboen til dammen, som gerne fortælle om hvilke planer de har for området. Louise og Bjørn er derfor inviteret med til dette mødepunkt.

Hvordan og kan Lokalrådet supplere?
Louise og Bjørn orienterede om deres tanker og planer for dammen Kirkeby som de gerne vil genoprette.   Lokalrådet har ikke nogen indvendinger imod Louise og Bjørns planer, men tvært imod kan vi kun bakke op omkring planerne.   Det blev aftalt at Louise og Bjørn kontakter Lokalrådet så vi kan hjælpe med at formidle information omkring projektet.
3. Opfølgning på kommunens planer om udstykning omkring området ved boldbanerne. Er der noget nyt omkring kommunens planer?     Der er ikke noget nyt pt. se punkt 4.    
4. Udviklingsplan Hvad er status, og er det tid til at vi skal begynde at presse på for at få en deadline? Peter Michael har forespurgt efter en deadline, som skulle blive ultimo maj.   Lokalrådet forventer en forhandling med kommunen i løbet af juni.   Der bliver afholdt et åbent Lokalrådsmøde d. 13. juni, hvor landsbyernes beboere kan melde tilbage omkring udkastet.      
5. Invitation til direktion og politikere vedr. ”Skovruten”. Plan Hvordan skal lokalrådet forholde sig hvis politikerne melder fra og det kun er embedsfolk der deltager?   Lokalrådet håber på at lokalpolitikerne fra TU vil deltage. Hvis ”kun” embedsfolkene dukker op, så viser vi dem rundt.  
6. Etablering af fartbump og vejledende hastighedsbegrænsning. Orientering omkring de vejledende hastighedsbegrænsninger i Hornstrup. Vejbump i Hornstrup kan forceres med 60 km/t, hvad gør vi der? Politiet har godkendt nye vejledende hastighedsbegrænsninger på Gl. og Ny Hornstrupvej. Hhv. 40 km/t og 60 km/t.

Hornstrup Lokalråd er i dialog med Anlæg og Infrastruktur omkring Vejbumpene i Hornstrup Kirkeby. Noget kunne tyde på at de skal justeres en smule.
 
7. Deltagelse til Årsmøde for lokalråd d. 23. maj i Vingsted. Hvem kan deltage? Se program https://www.vejle.dk/media/23188/program-til-aarsmoede-2019.pdf Skal vi sprede os ud på de 6 temaer? Eller skal vi vælge noget fælles? Skal vi prøve at invitere nogen fra den grønne gruppe med så vi kan dække alle områder?

Husk tilmelding https://www.vejle.dk/borger/faa-indflydelse/lokalraad-og-aktive-borgere/   Husk at spørge Sepstrup om e-boks muligheder.
Anders, Peter Søren Petersen og Helge.   Søren og Helge tager bynær natur Anders Kompetente lokalråd Peter Fællesskaber Alle
8. Økonomi Har vi modtaget penge fra Vejle Kommune? Ikke Endnu
9. Eventuelt Medarbejder signatur og registrering på virk.dk Der er ændret registreringer.

Referat d. 3. april 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 19:30
Sted: Meldes ud senere
Afbud:

Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Friis
Forplejning: Peter Micahel
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Intet at bemærke
2. Konstituering Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
  Formand: Peter Michael Kjærgaard Næstformand: Søren Karstoft Kasserer: Helge Jensen Sekretær: Anders Friis  
3. Opfølgning på Generalforsamling Referat Antal deltagere Kommunikationsform ved indkaldelser Anders skriver referat.   Der var desværre ikke så stort et fremmøde.   Lokalrådet har taget til efterretning at vi skal tilbage til at uddele sedler med indkaldeler i folks postkasser.   Opfølgning på E-boks muligheder til årsmødet.
4. Behandling af udviklingsplan Hvor bredt skal behandlingen af udkastet fra T&M behandles? Når udviklingsplanen engang kommer fra forvaltningen, så behandles på et åbent bestyrelsesmøde.
5. Fokuspunkter det næste bestyrelsesår og konkrete opgaver det næste halve år. Vores tid er begrænset, hvordan bruger vi den bedst? Fokuspunkt i det næste år er udviklingsplanen og fokus på opgradering af Skovruten.
6. Orientering vedr. kommunal udstykning ved boldbanerne.   Der blev orienteret om udviklingen  i sagen omkring parcelhuse ved boldbanerne. Det afventes fortsat en afklaring.
7. Årsmøde for Lokalråd i Vingsted d. 23. maj Hvem deltager og hvem gør hvad? Der planlægges deltagelse til årsmøde på næste møde.
8. Orientering om møde med politikerne fra ULN i november Vi har et fællesmøde med ULN, Grejs og Engum lokalråd i efteråret. Mødedatoen er fortsat usikker, men Lokalrådet foreslår at vi finder en fælles mødedato forud for mødet med ULN.
9. Mødekalender frem til sommer   Torsdag d. 9 kl. 19:30 Forplejning Søren K.P, torsdag d. 13 kl. 19:30 forplejning Helge. Tirsdag 20. august kl. 19:30, sognegården.
10. Eventuelt Bredbåndspulje Opfølgning på mødet med anlæg og infrastruktur Der er mulighed for fiberbredbånd i lokalområdet, og dermed så er Bredbåndspuljen ikke relevant for Hornstrup.

Peter tager fat i anlæg og infrastruktur og følger op på mødet i februar.

Referat Generalforsamling 2019

Inden generalforsamlingens afholdelse, orienterede Peter Sepstrup fra Teknisk Forvaltningen om status for den udviklingsplan der blev igangsat på et borgermøde i oktober 2018. Desværre trækker udarbejdelsen ud, men Peter Sepstrup regnede med at den var klar inden sommerferien.

 1. Valg af dirigent
  Generalforsamlingen indstillede at Peter Michael Kjærgaard indtog hvervet som dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere
  Generalforsamlingen vedtog at afvente valget af stemmetællere indtil det blev klart hvorvidt disse var nødvendige.
 3. Lokalrådets beretning
  Fungerende formand Peter Michael Kjærgaard aflagde beretning. Der blev redegjort for mødeaktiviteten i løbet af året, samt de høringssvar som Lokalrådet har skrevet. Ligeledes blev behovet for en snarlig udviklingsplan nævnt.
 4. Forelæggelse af årsregnskab
  Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag.
 6. Valg til Lokalrådet. (Medlemmer vælges for 2 år, på skift er henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt 1 suppleant. På valg til bestyrelsen er i år Kjeld Andersen (Genopstiller ikke) Søren K. Pedersen (Genopstiller) og Anders Friis (Genopstiller). På valg som suppleant Lejf Therland (Genopstiller ikke)
  Anders Friis og Søren K. Pedersen blev genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Søren Brandt fra (Gl.) Hornstrup. Kjeld Andersen valgtes som suppleant.
 7. Valg af 1 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Gitte Arp blev genvalgt som revisor, Charlotte Andersen som Revisorsuppleant.
 8. Eventuelt
  Under eventuelt blev særligt de trafikale forhold i lokalområdet drøftet. Der er en bred forventning om, at den nuværende trafikale situation i lokalområdet bliver aflastet.

Referat 27. februar 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 27. februar 2019 kl. 19:30 Sted: Fidalvej
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael (PM) Referant: Anders Friis (AF) Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Kjeld Andersen har meddelt at han af jobmæssige årsager ikke har tid til at varetage hvervet i lokalrådet, og har valgt at fratræde.     Det blev besluttet at Peter Michael varetager formandsposten frem til næste generalforsamling.
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?   Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?   Vejle Kommune har endnu engang udskudt deadline for Udviklingsplanen. Der er desværre heller ikke noget nyt om trafikanalysen.  
3.
Trafik i Hornstrup
 
Vi har haft møde med Anlæg og Infrastruktur omkring fartdæmpning på Kirkebyvej. Tilbagemelding og status. Mandag d. 25. februar havde vi møde med anlæg, og infrastruktur omkring fartdæmpning i Hornstrup Kirkeby. Endvidere besigtigede vi (Gl) Hornstrup mhp. fremtidig fartdæmpning og trafiksikring i det lokalområde.
4. Nyt fra den grønne arbejdsgruppe Vejle Kommune er igen begyndt at se på et salg af jorden omkring stadion. Lokalrådet har mindet Vejle Kommune om, at det nok er en god idé at afvente udviklingsplanen. Derudover har Lokalrådet fået en tilbagemelding om at VK er indstillet på at lade en del af jorden forblive offentligt rekreativt område.

Den grønne gruppe afventer arkitekttegninger, men har prioriteret indhold.
Generel orientering fra den grønne gruppe.
5. Fælles affaldsindsamling Grønt Forum i Vejle og Danmark Naturfredningsforening holder affaldsindsamling d. 31. marts. Thomas fra Gl. Hornstrup er måske interesseret i at være kontaktperson, hvem følger op? Gl. Hornstrup deltager i affaldsindsamlingen på egen hånd lørdag d. 3o marts. Hornstrup Mølleby melder pas. Kirkeby er uafklaret.
6. Planlægning af generalforsamling d. 27/3 -2019 Hvem gør hvad? Årsberetning Regnskab Overblik over hvem der genopstiller
Lokalebestilling
PM tager sig af årsberetning og sender både årsberetning og regnskab til Sepstrup.   Helge fremlægger regnskab, som i første omgang er godkendt af bestyrelsen på dagens møde.   Anders og Søren genopstiller. Kjeld Andersen modtager gerne valg som suppleant, men modtager ikke valg til bestyrelsen. Der skal derfor vælges et nyt bestyrelsesmedlem.   Sigrid har godkendt at vi lejer sognegården.   Anders laver et Facebookopslag og et nyhedsbrev til varsling af generalforsamling. Onsdag d. 27. marts 19:30.   Bestyrelsen mødes kl. 18:30 til forberedelse.   24 Vand, 2 kg. Kaffe lidt småkager.
7. Årsberetning og Regnskab til ULN Vi skal, som sidste år, sende en årsberetning og regnskab til Sepstrup. Fristen er 4. marts. Hvem gør hvad? PM sender
8. Samarbejde med Grundet Skovby A/S Vi har en god dialog med Grundet Skovby A/S, hvordan bibeholder og udbygger vi den dialog. Vi fortsætter mødeaktiviteten med Grundet Skovby og deres rådgivere.
9. Orienteringsmøde for lokalråd 6. februar. Opfølgning på mødet og årshjul (se bilag) Sepstrup har spurgt om Hornstrup Lokalråd vil mødes med ULN i april sammen med Grejs og Uhrhøj lokalråd. Umiddelbart ser Hornstrup Lokalråd det mere naturligt med et klyngesamarbejde med Grejs og Engum. PM følger op med Sepstrup.
10. Eventuelt Hackerangreb Hjemmesiden Der har været et forsøg på hackerangreb på hjemmesiden. Det er dog ikke lykkedes hackerne at komme ind.

Referat d. 19. december 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 19. december 2018 kl. 18:30

Sted: Viborgvej 139


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud:

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Fælles

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Intet at bemærke
2. Opfølgning på Udviklingsplan Hvor langt er Vejle Kommune?

 

Hvor langt er trafikanalysen for Nørremarken?

Organisering af arbejdsgrupperne der blev nedsat på Landsbymødet

 

Nyt fra arbejdsgrupperne

–          Byttecentral/delefællesskab

–          Grønne områder

 

Status på Udviklingsplanen er at kommunen har udskudt den til ultimo januar.

 

Vi forventer at trafikanalysen er klar på nogenlunde samme tidspunkt.

 

Grønne områder arbejder videre, på at få lavet noget ind til området bag branddammen og boldbanerne.

 

Byttecentralen – Anders prøver at se hvad hjemmesiden kan bruges til i den forbindelse.

3.
Trafik i Hornstrup

 

Tilbagemelding fra Gl. Hornstrup omkring hvilke punkter der skal tages med til Anlæg og Infrastruktur på det kommende møde i det nye år. Der aftales et møde med Anlæg og Infrastruktur i det nye år.
4. Insero projektmidler Kan der være noget i forhold til det ”Grønne Forsamlingshus” Det Grønne Forsamlingshus er muligt, men lige nu er Arbejdsgruppen i proces, så vi afventer videre.
5. Eventuelt   LR mødet d. 17 januar 2019 flyttet til d. 16. januar 19:30
       

Referat d. 7. november 2018

   

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. november 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld Andersen

Ordstyrer: Peter

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Vi har været i kontakt med Vej og Anlæg vedr. anlægspuljen for mindre investeringer, hvor det ser ud til at Kirkebyvej får en fartdæmpende løsning i 2019. Vi skal derefter have fokus på Keglekærvej og Gl./Ny Hornstrupvej.

Vej og Anlæg har foreslået et møde i det nye år.

Vi afventer mødedato fra Teknisk Forvaltning.

 

2. Opfølgning på Landsbymøde ·         Trafik/Stier

·         Natur

·         Identitet

Hvad gør vi fremadrettet. Bør der oprettes en lukket facebookgruppe for alle tre Hornstrup’er?

Lokalrådet er tilfredse med at der dukkede 55 borgere op til Landsbymødet.

 

Lokalrådet er også tilfredse med at der er kommet en række konkrete punkter frem som lokalområdet skal prioritere sammen med forvaltningen.

 

Forvaltningen og lokalrådet går nu i gang med at lave en konkret plan, som lokale borgere har mulighed for at kommentere. Herefter skal planen vedtages politisk.

 

Det er lokalrådets klare opfattelse at der kommer nogle meget konkrete projekter i denne plan.

 

Lokalrådet har erfaret at der har været lidt kritiske røster omkring det manglende konkrete på selve mødet. Lokalrådet har taget det til efterretning, men henviser til den kommende plan der kommer, hvor der vil være konkrete forslag.

 

AS laver et nyhedsbrev og facebookopslag hvor der orienteres om det videre forløb og efterlyse de tovholdere for de gruppe Tyge nedsatte.

3.
Den store idé

 

Der er et projekt omkring bosætning som vi kan kigge lidt nærmere på. Der var bred enighed om at undersøge bosætningsprojektet nærmere.
4. Økonomi Hvad er status? Økonomien ser god ud, og er som forventet.
5. Mødeaktivitet vinteren 18/19   19/12 18. 17/1, 27/2, Generalforsamling 27/3. Med forbehold for øget mødeaktivitet i forbindelse med udviklingsplanen.
5. Eventuelt   Intet at bemærke.

Referat 10. oktober 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 10. oktober 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld Andersen

Ordstyrer: Peter Michael Kjærgaard

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Intet at bemærke
2. Hornstrups Identitet. Tyge Mortensen er inviteret. Hvordan bibeholder Hornstrup sin identitet som et landsbymiljø? Det er én af de værdier der gentagne gange kommer frem når de lokale bliver spurgt om hvad de værdsætter ved lokalområdet. Det blev til en god snak med Tyge omkring ideer til hvordan vi kan styrke lokalområdet. Der blev blandt andet drøftet ”borgerbudgettering” og ”Frilandsbyordning”.

 

Kan der laves en fælles tematisering for udbygningen af Hornstrup Området.

3. Fartdæmpning Kirkebyvej Ifølge Melson kommer der fartdæmpende tiltag i 2019 i Kirkeby. Konsekvenser for Gl. Hornstrup og hvordan stiller vi os der. Se evt. næste punkt. Det ser ud til at der kommer en form for fartdæmpning på Kirkebyvej. Vi afventer yderligere dialog med forvaltningen.
4. Placering af RCV Kun godkendt af NMU og ikke af Byrådet. Hvilke trafikale konsekvenser får placeringen for Hornstrup området? Positivt med placeringen. Lokalrådet vil dog gøre opmærksom på vigtigheden af at VVM-redegørelsen indeholder en omfangsrig trafikanalyse som indeholder en analyse af trafikken på Gl. Hornstrupvej og Kirkebyvej.
5. Opfølgning på møde d. 12. september og Planlægning af landsbymøde 31. oktober ·         Uddeling af invitationer

·         Koordinering med Sepstrup

Der er uddelt i Kirkeby, Peter uddeler i Hornstrup og Søren i Mølleby.

 

Anders taler med Sepstrup.

6. Evaluering af forløb omkring oversigtsforhold. Der har været kritik af Lokalrådet i forbindelse med oversigtsforholdene fra sidevejene til Kirkebyvej. Kunne eller burde vi have handlet anderledes. Lokalrådet har erfaret at en enkelt lokal borger har ytret utilfredshed med lokalrådet i forbindelse med Vejle Kommunes håndtering af oversigtsforholdene på Kirkebyvej. Lokalrådet har erfaret at Teknisk forvaltning har sendt et påbud om at klippe en hæk i overensstemmelse med en tinglyst oversigtsservitut. Det er vigtigt for Lokalrådet at understrege at vi ingen myndighed har til at påbyde noget. Lokalrådet har videregivet de henvendelser vi har fået omkring oversigtsforhold på Kirkebyvej fra lokale borgere til forvaltningen. Hvordan og hvad forvaltningen foretager sig er udelukkende forvaltningen der afgør dette.
7. Eventuelt Asfaltarbejdet er endnu ikke afsluttet i Kirkeby. Lokalrådet formoder det hænger sammen med den forestående hastighedsdæmpning.