Dagsorden Ordinær Generalforsamling 6. marts 2018

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse af årsregnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Vedtægtsændringer
  7. Valg til Lokalrådet. (Medlemmer vælges for 2 år, på skift er henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt 1 suppleant. På valg til bestyrelsen er i år Inger Eggertsen (Genopstiller ikke) Peter Michael Kjærgård (Genopstiller). På valg som suppleant Paul Lundager (Genopstiller)
  8. Valg af 1 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  9. Eventuelt

Bestyrelsens forslag til ændringer af vedtægter kan findes på lokalrådets hjemmeside. www.hornstruplokalråd.dk

Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.