Høringssvar Kommuneplan 2017-2029

Teknisk Forvaltning
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Hornstrup d. 23. juni 2017

 

Høringssvar til Vejle Kommunes ”Kommuneplan 2017-2029”

I første omgang er det vigtigt for Hornstrup Lokalråd at bemærke, at vi glæder os over den udvikling der kommer til, at ske i vores lokalområde i de kommende år.

Vi finder det således positivt, at vores lokalområde bliver et af kommunens vækstområder.

Lokalrådet bemærker dog, at vækst ikke kun skabes igennem udstykning af erhvervs- og boligarealer. God og bæredygtigt vækst kræver også en sideløbende investering i infrastruktur og gode miljømæssige rammer.

Særligt på disse områder ser Hornstrup Lokalråd en række udfordringer i løbet af den kommende udviklingsproces.

Trafik
Allerede i dag er vejene Keglekærvej, Gammel Hornstrupvej, Ny Hornstrupvej og Kirkebyvej belastet af trafikmængden. En trafikmængde lokalrådet opfatter som tiltagende.

Det er Hornstrup Lokalråds opfattelse, at den stigende trafikmængde relatere sig til, at tunnelen under jernbanen ved Ny Hornstrupvej i 2003 blev udvidet, således tung trafik kunne benytte Ny Hornstrupvej og Kirkebyvej.

Ligeledes er det Hornstrup Lokalråds opfattelse, at der er en sammenhæng mellem den stigende trafik, og udviklingen af boliger i Jelling, Grejs og Uhrhøj. Beboerne fra disse områder benytter vejene i vores lokalområde, som gennemkørselsveje til E45 og indkøbsmulighederne i og omkring Bilka.

Derfor er Hornstrup Lokalråd en anelse bekymret over, at udviklingen i vores lokalområdet ikke er suppleret af en trafikplan. Vi skal på den baggrund opfordre til, at det kommende arbejde med en helhedsplan for området kommer til at sætte fokus på at løse de trafikale problemer i området.

Hornstrup Lokalråd bemærker derfor: Vejle Kommune bør planlægge, investere og anlægge løsninger af de trafikale udfordringer i området, før udviklingen af boligområder påbegyndes. Løsninger der både tager højde for sikring af bløde trafikanter, samt en varig løsning på den stigende gennemkørende trafik fra Uhrhøj, Grejs og Jelling.

Miljø
I forhold til områdets miljømæssige rammer, så er Hornstrup Lokalråd stærkt bekymret over, at områderne benævnt 1.5.E8, 1.5.E7 og 1.5.E5 i kommuneplanen, i øjeblikket er klassificeret som miljøklasse 4-6. Hornstrup Lokalråd finder ikke en sådan miljøklassificering, og de gener som disse medfølger, hensigtsmæssig med den afstand der er til nuværende og planlagte beboelsesområder.

Hornstrup Lokalråd bemærker derfor: Vejle Kommune bør omklassificere 1.5.E8, 1.5.E7 og 1.5.E5 til miljøklasse 3 i lokal- og kommuneplaner.

Helhedsplan
Hornstrup Lokalråd har erfaret, at på trods af at Vejle Kommune blot for ganske nylig har sendt en kommuneplan i høring, hvor området 99.0.15 er klassificeret som ”Område til offentlige formål”, så er Vejle Kommune sideløbende i gang med, at undersøge mulighederne for at anvende området til beboelse.

Hornstrup Lokalråd opfordrer Vejle Kommune til, at lade området fortsætte som et ”Område til offentlige formål”, indtil der er udarbejdet en helhedsplanen for området, samt undersøge mulighederne for at lade området indgå som et rekreativt område. I den forbindelse opfordrer Hornstrup Lokalråd til, at den kommende helhedsplan udarbejdes for hele Lokalrådets dækningsområde.

Således der kommer en samlet plan for trafik, indkøb, offentlige områder, grønne arealer, offentlige institutioner og erhverv i hele lokalområdet.

Hornstrup Lokalråd bemærker derfor: Der bør udarbejdes en samlet helhedsplan for lokalområdet, som tager højde for de bekymringer som nævnes i dette høringssvar. Det er Hornstrup Lokalråds holdning, at en bæredygtig vækst for området, sikres igennem gennemtænkte og helhedsorienterede løsninger.

Med venlig hilsen

Hornstrup Lokalråd