Høringssvar Mobilitetsplan

Vejle Kommune
Anlæg og Infrastruktur
Kirketorvet 22
7100 Vejle

Hornstrup d. 1. maj 2018

Høringssvar vedr. Mobilitetsplan for Vejle 2018-2030
I første omgang skal Hornstrup Lokalråd udtrykke stor tilfredshed med, at være blevet indbudt til dialogmøde d. 19. april. Lokalrådet sætter stor pris på, at være i dialog med såvel embedsværk som politikere i denne, såvel som i andre sager.

Som nævnt på mødet d. 19. april er Hornstrup Lokalråd stærkt bekymret over udsigten til en etapeopdeling af Ring 3, således den sidste del af omfartsvejen først er færdigetableret i 2028.

Bekymringen går dels på, at forløbet vil ende på samme måde som med Grundet Ringvej, hvor netop linjeføringen over Grejsdalen blev droppet.

Derudover går bekymringen på, at Kirkebyvej og Ny/Gl Hornstrupvej via ”Skovruten” (beskrevet på side 38 i baggrundsrapporten) de facto bliver en del af Ring 3 frem til 2028. Både en eventuel annullering af en linjeføring over Grejsdalen, og brug af ”Skovruten” frem til 2028, vil betyde en voldsom stigning i trafikmængden igennem Hornstrup Kirkeby og Hornstrup.

Lokalrådets klare opfordring til Vejle Kommune er derfor, at gennemføre udbygningen af Ring 3 i én samlet etape, og gerne med indvielse før 2028.

Hvis en etapeløsning vælges alligevel, så opfordrer Hornstrup Lokalråd til at etablere en vejføring i vest sydvestling retning fra den planlagte rundkørsel i krydset Ny Solskovvej – Viborgvej – Gl. Hornstrupvej. Dvs., at en del af den orange linjeføring i baggrundsrapporten, anlægges som en del af ”Skovruten”. Hornstrup er bekendt med, at en sådan løsning vil gøre etableringen af ”Skovruten” dyrere, men det er Lokalrådets klare opfattelse, at Hornstrup Kirkeby og Hornstrup vil opleve væsentlige trafikgener i perioden frem til 2028, hvis den orange linjeføring ikke bliver en del af Skovruten.

Gener der ikke blot vil begrænse sig til støj- og luftforurening, men ligeledes komme til udtryk igennem et væsentligt farligere trafikmiljø, pga. de i forvejen dårlige oversigtsforhold i området kombineret med den øgede trafikbelastning.

Desværre vil den orange linje ikke kunne afhjælpe den stigende trafik på Keglekærvej, som er skabt af et stigende indbyggertal i Grejs. Et indbyggertal der også frem til 2028 forventes at stige yderligere jf. Kommuneplan 2017-2029.

Hornstrup Lokalråd skal på den baggrund opfordre Vejle Kommune til, at foretage tryghedsskabende og hastighedsdæmpende foranstaltninger på Keglekærvej.

Ligeledes opfordres Vejle Kommune til at foretage tryghedsskabende og fartdæmpende foranstaltninger på Ny/Gl Hornstrupvej samt Kirkebyvej snarest muligt.

Foranstaltninger som Hornstrup Lokalråd ser som en nødvendighed i takt med at ”Skovruten” gøres mere attraktiv at benytte for biler og tungere trafik.

Lokalrådet bemærker endvidere, at den orange vejføring efter en indvielse af Ring 3, fortsat ville kunne bevares med det formål, at lede trafikken fra Grejsdalen udenom Hornstrup og Hornstrup Kirkeby.

Når arbejdet med mobilitetsplanen bliver mere konkret i form af VVM-redegørelser og linjeføringer, så opfordres Vejle Kommune til, at arbejde mere målrettet med en trafikal integrering mellem Grejs og Hornstrup området, end det er tilfældet i Mobilitetsplanen.

Hornstrup Lokalråd skal ligeledes opfordre til, at der i den videre planlægning tages hensyn til lokale forhold og lokale beboere. Således opfordres der til, at arbejdet med konkrete linjeføringer påbegyndes snarest muligt, således bolig- og lodsejere i lokalområdet kan få klarhed over deres situation. Vejle Kommune opfordres ligeledes til, at tilbyde forhåndsekspropriering til berørte borgere, når linjeføringen er fastlagt.

Hornstrup Lokalråd ser frem til dialog i det fremtidige planlægningsarbejde frem imod en endelig linjeføring.

 

Med venlig hilsen

 

Hornstrup Lokalråd

Du kan læse Høringssvaret med illustrationer her.