Vedtægter

1 Formål

Rådets navn er “Hornstrup Lokalråd”

Lokalrådet for Hornstrup og omegn arbejder for fortsat at styrke og udvikle den lokale identitet og sammenholdet i Hornstrup og omegn som en del af en Vejle kommune. Lokalrådet vil fungere som en samlende paraplyorganisation for klubber, foreninger, institutioner, virksomheder og initiativer i vores lokalsamfund. Lokalrådet kan overfor disse fungere som sparringspartner, men kan også selvstændigt igangsætte nye tiltag og events af almennyttig karakter. Lokalrådet søger medindflydelse i anliggender vedrørende Hornstrup og omegn, og vil være en seriøs og troværdig samarbejdspartner for Vejle Kommune og andre lokalsamfund. Et vigtigt element af lokalrådets virke vil være, at udbrede information om hvad der foregår i Hornstrup og omegn til beboere i området samt samarbejdspartnere.

Lokalrådet skal indkalde til mindst 1 årligt borgermøde, samt forestå valghandlingerne og valg af folkevalgte medlemmer til lokalrådet.

Lokalrådet skal være uafhængigt af partipolitik.

2 Afgrænsning

Lokalrådets virkeområde fremgår af følgende oversigt

3 Lokalrådets sammensætning

Lokalrådet består af 5 medlemmer, som vælges ved offentlig valghandling for en periode på 2 år. På skift er 2 og 3 medlemmer på valg. Der vælges endvidere 2 suppleanter, der kan inddrages i lokalrådet uden stemmeret.

Parallelt med bestyrelsen vedligeholdes en bredt dækkende liste med kontaktpersoner for de enkelte interessenter og aldersgrupper i området, der kan inddrages når dette har relevans for interessenten/interessenterne.

Det bør tilstræbes at Hornstrup Lokalrådets sammensættes, så de 3 landsbyer og det åbne land i virkeområdet bliver repræsenteret.

4 Generalforsamling

Lokalrådet forestår, at der indkaldes til generalforsamling med minimum 14 dages varsel.

Generalforsamlingen afholdes årligt i første kvartal med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af 2 stemmetællere
  3. Lokalrådets beretning
  4. Forelæggelse af årsregnskab
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg til Lokalrådet.  Medlemmer vælges for 2 år, på skift er henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt 1 suppleant på valg
  7. Valg af  1 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling bekendtgøres på Lokalrådets hjemmeside, sociale medier samt via e-mail nyhedsbrev senest 14 dage før mødets afholdelse.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Når mindst 25 borgere skriftligt anmoder formanden for Lokalrådet om afholdelse af en ekstraordinær generalforsamling med begrundet dagsorden, skal indkaldelse hertil ske senest 1 måned efter modtagelsen.

5 Valg til lokalråd

Valgbar er enhver der har fast bopæl i området defineret i §2 eller som har anden væsentlig tilknytning til området, og som er fyldt 18 år, og samme personer er stemmeberettigede.

Byrådsmedlemmer og kommunalt ansatte, der har direktørstatus i Vejle kommune, kan ikke vælges til Lokalrådet.

6 Ansvar

Formanden tegner Lokalrådet overfor myndigheder og samarbejdspartnere i øvrigt.

Lokalrådet konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær på det første møde, senest 1 måned efter generalforsamlingen.

Snarest efter konstitueringen har fundet sted, meddeles bestyrelsens sammensætning til Vejle Kommune, og offentliggøres på Lokalrådets hjemmeside

Lokalrådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af rådet er til stede, herunder enten formand eller næstformand.

Lokalrådet fastlægger selv sin forretningsorden.

Rådets møder er åbne. Dagsordnen bekendtgøres på lokalrådets hjemmeside.

Lokalrådet hæfter kun for sine forpligtelser med den til enhver tid eksisterende formue.

Der påhviler ikke rådets medlemmer nogen personlig hæftelse.

7 Kassereren

Kassereren fører regnskab over Lokalrådets midler.

Regnskabet følger kalenderåret.

Det reviderede regnskab forelægges Lokalrådet ved det første møde efter regnskabsafslutningen.

Der søges tilskud til Lokalrådets drift hos Vejle Kommune.

Regnskabet skal godkendes af Vejle Byråd.

8 Sekretæren

Sekretæren skal føre beslutningsprotokol over møderne.

9 Vedtægtsændringer

Ændringer af Lokalrådets vedtægter skal ske på en generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte.

Indkaldelse sker efter bestemmelserne i § 4.

Vedtægter og vedtægtsændringer skal tillige godkendes af Vejle Byråd

10 Ophævelse

Lokalrådet kan nedlægges på et ekstraordinært møde, med kun dette ene punkt på dagsordenen, og når 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.

Lokalrådets formue ved eventuel nedlæggelse skænkes til almene formål i lokalområdet, jvf §2

11 Eksklusion

Modarbejder et medlem af bestyrelsen foreningen, kan vedkommende, efter at have haft lejlighed til at udtale sig på generalforsamlingen, ekskluderes af Lokalrådets bestyrelse, når mindst 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen stemmer herfor.