Referat 10. oktober 2018

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag. 10. oktober 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld Andersen

Ordstyrer: Peter Michael Kjærgaard

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Intet at bemærke
2. Hornstrups Identitet. Tyge Mortensen er inviteret. Hvordan bibeholder Hornstrup sin identitet som et landsbymiljø? Det er én af de værdier der gentagne gange kommer frem når de lokale bliver spurgt om hvad de værdsætter ved lokalområdet. Det blev til en god snak med Tyge omkring ideer til hvordan vi kan styrke lokalområdet. Der blev blandt andet drøftet ”borgerbudgettering” og ”Frilandsbyordning”.

 

Kan der laves en fælles tematisering for udbygningen af Hornstrup Området.

3. Fartdæmpning Kirkebyvej Ifølge Melson kommer der fartdæmpende tiltag i 2019 i Kirkeby. Konsekvenser for Gl. Hornstrup og hvordan stiller vi os der. Se evt. næste punkt. Det ser ud til at der kommer en form for fartdæmpning på Kirkebyvej. Vi afventer yderligere dialog med forvaltningen.
4. Placering af RCV Kun godkendt af NMU og ikke af Byrådet. Hvilke trafikale konsekvenser får placeringen for Hornstrup området? Positivt med placeringen. Lokalrådet vil dog gøre opmærksom på vigtigheden af at VVM-redegørelsen indeholder en omfangsrig trafikanalyse som indeholder en analyse af trafikken på Gl. Hornstrupvej og Kirkebyvej.
5. Opfølgning på møde d. 12. september og Planlægning af landsbymøde 31. oktober ·         Uddeling af invitationer

·         Koordinering med Sepstrup

Der er uddelt i Kirkeby, Peter uddeler i Hornstrup og Søren i Mølleby.

 

Anders taler med Sepstrup.

6. Evaluering af forløb omkring oversigtsforhold. Der har været kritik af Lokalrådet i forbindelse med oversigtsforholdene fra sidevejene til Kirkebyvej. Kunne eller burde vi have handlet anderledes. Lokalrådet har erfaret at en enkelt lokal borger har ytret utilfredshed med lokalrådet i forbindelse med Vejle Kommunes håndtering af oversigtsforholdene på Kirkebyvej. Lokalrådet har erfaret at Teknisk forvaltning har sendt et påbud om at klippe en hæk i overensstemmelse med en tinglyst oversigtsservitut. Det er vigtigt for Lokalrådet at understrege at vi ingen myndighed har til at påbyde noget. Lokalrådet har videregivet de henvendelser vi har fået omkring oversigtsforhold på Kirkebyvej fra lokale borgere til forvaltningen. Hvordan og hvad forvaltningen foretager sig er udelukkende forvaltningen der afgør dette.
7. Eventuelt Asfaltarbejdet er endnu ikke afsluttet i Kirkeby. Lokalrådet formoder det hænger sammen med den forestående hastighedsdæmpning.