Referat 11. oktober 2017

 

Bestyrelsesmøde

kl. 19:30 Onsdag D. 11. okt.

Sted: hos Anders Fidalvej 16
_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede:
Afbud:
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant:

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkninger
2. Opfølgning fra sidste møde Der blev talt om placeringen af RCV og Trafik.
3. Økonomi Har nogen nogle udlæg? Ingen udlæg
4. Indslag fra Inger: Det er nok en god ide at planlægge nogle projekter der kan skabes interesse for og arbejdes videre med i den “ brede” befolkning.

Mvh Inger

 

Ide til projekter
– Sti langs med Ny Hornstrupvej
– Gøre de 4 ”søer” rekreative
– Undersøge Keglekærvej som 2-1 vejl
– Forlænge Viborgvej op til Rundskørslen ved Grejs.
– Kirkesti fra Gl. Hornstrup til Kirken

– ”Spark dæk på gamle biler og motorcykler”

”Min landsby” app

”Fællesarrangement”

”Oprydning på grunde med rod”

 

5. Indslag fra Anders: Jeg tænker det kunne være et godt tidspunkt, at snakke mere omkring visioner for området, og hvordan vi inddrager lokalområdet i den proces. Vi havde for 2 måneder siden besøg af Morten Skovlund fra Skibet, måske vi kunne bruge den proces de har været igennem som model til at få lavet vores eget idekatalog for Hornstrup området?
vi kunne drøfte hvordan vi skal gøre det, om det skal være en visionslørdag eller ideworkshop, og så småt begynde at planlægge det. Jeg tror det er vigtigt at vi så småt begynder at inddrage borgerne i lokalområdet, og præsentere en plan for hvordan vi gør det til generalforsamlingen i februar/marts 2018.
Brunchmødet for Hornstrupborgerne, hvor der opfordres til at komme med ideer. Lokalrådet foreslår en lørdag (13 eller 20 ) januar kl. 10. Kjeld Andersen undersøger mulige lokaler.
6. Fastlæggelse af dato samt oplæg til Generalforsamling 2018 Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 19:00
7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder 2018 Mulige datoer for møder i resten af 2017 Afholdes i Konfirmandstuen i Sognegården.
Torsdag d. 9. november kl. 19:30 (Kjeld tager kaffe)
Onsdag d. 6. december kl. 19:30 (Peter tager kaffe)
8. Eventuelt.  Intet at bemærke
9.