Referat 17. maj 2018

 

Bestyrelsesmøde
Torsdag. 17. maj 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld

Ordstyrer: Peter

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Helge

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Der er dukket et ekstra punkt op i form af ØU’s behandling af nye byggegrunde på Kirkebyvej, Øst for kirkeby. Punkt 10 Punket er sat på som punkt 10.
2. Orientering fra mødet om debatoplæg Grundet Skovby d. 3 maj. Vedr. debatoplægget om Hornstrup skovby  

Punkt 2 og 3 slås sammen.

 

3. Høringssvar debatoplæg Grundet Skovby Skal vi skrive et høringssvar? Og hvad skal vi i så fald lægge vægt på? HLR har ikke så mange bemærkninger til indholdet af Hornstrup Skovby, men mere helhed og trafik.
4. Kommende møde omkring helhedsplan for hele Hornstrupområdet. På mødet den 3. maj kom det frem, at der skal udarbejdes en helhedsplan for hele Hornstrup, og vi vil blive inviteret til dialog. Vi har hørt fra Marianne Bjerre, der vil oprette en doodle med tidspunkter for et møde. Så det afventer vi.


HLR vil på mødet gentage vores pointer om en helhedsplan, men vi vil også opfordre til direkte borgerinddragelse i processen.

5. Status økonomi. Vi har fået det årlige tilskud fra Vejle Kommune. Hvad er status? Økonomien ser fornuftig ud.
6. Årsmøde for lokalråd. Koordinering af deltagelsen. Jf. referat er Helge, Peter og Anders tilmeldt. Er der flere der vil med? Helge, Peter og Anders deltager.

 

Tre gode historier vi bidrager med:

– Borgerindragelse ingennem visions/brunchmøde

– Produktet fra visions/brunchmødet (Idekatalog)

– At vi har formået at skabe et sammenhold mellem de 3 Hornstrup’er

 

Til Væggen har vi bidraget med følgende:

Når et lokalområder står overfor en større udvikling, hvor der kommer til at ske større udbygninger af boliger og industri, bør der udpeges en projektkoordinator, som samler trådene mellem de forskellige forvaltninger, og afdelinger i forvaltningerne. Her udover skal koordinatoren sikre borgerinddragelsen i lokalområdet. 

 

Formålet er at sikre en helhedsorienteret indsats i forhold til trafik, plan, miljø, skole- og daginstitutioner, ikke blot på kort sigt, men også på længere sigt.

 

7. Samarbejde med Grejs Lokalråd? Hvor har vi fælles interesser? Og hvordan kan vi udnytte dette i et landsbyklyngesamarbejde? Herunder stiprojekter og generelt vedr. mobilitetsplanen. Peter tager en snak med Arne Buch formand for Grejs Lokalråd.

 

Og vi følger op med Grejs på årsmødet i Vingsted.

8. Udarbejdelse af årshjul med vigtige ansøgningsdatoer og Er sat på som høj prioritet efter sommerferien, men er der allerede nogen nu, der har ideer? Vi spørger Sepstrup om der ligger et årshjul i ULN, når vi er i Vingsted.
Anders sender en mail til Sepstrup inden.
9. Planer om bebyggelse øst for Kirkeby.   I første omgang afventer HLR byrådets behandling. Vores primære bekymring er endnu engang trafik.
10. Eventuelt   Intet at bemærke.

 

Møde igen 12. juni og 9. august