Referat 21. marts 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 21. marts 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Ingen afbud

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Kjeld

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Tilføjelse af punkt vedr. mail fra Grønt Forum. Tilføjelse af punkt vedr. mail fra Grønt Forum under eventuelt.
2. Konstituering Formand: Kjeld Andersen
Næstformand: Peter Michael KærgaardSekretær: Anders Friis
Kasserer: Helge JensenBestyrelsesmedlem: Søren Karstoft
3. Mail fra Planafdelingen Planafdelingen vedr. Ridecenter, hvor der blev orienteret om landzonetilladelse til Ridecenteret.
4. Opfølgning på møde med politikere Fungerede formen? Afventning af embedsværkets orientering af TU om Hornstrupområdet. Lederen af Planafdelingen er af TU blevet bedt om en samlet redegørelse for Hornstrup Området. Det er vores indtryk at Embedsværket afventer et signal fra TU om hvad der skal ske fremadrettet og i hvilket omfang Lokalrådet skal inddrages.
5. Planlægning af ny bustur på opfordring af politikere. Hvem gør hvad? Borgermøde om mobilitetsplan d. 14/5. Frem til dette tidspunkt er der høring. Mobilitetsplanen ventes vedtaget af byrådet d. 20/6.

Busturen skal med politikerne skal være inden det tidspunkt.

Den 25 april kl. 16:30 planlægges der bustur med politikere og stadsarkitekten.

Kjeld henter pris og sørger for bestilling.
Øl og vand har vi. Helge sørger for frugt, kaffe og lidt småkager.

Planlægning af RUTE på næste møde.

6. Hvordan forholder vi os til helhedsplanen for ”Grundet Skovby”? Den plan vi har set for Grundet Skovby ser overordnet ganske fornuftig ud. MEN vi efterlyser dialog! Og vi efterlyser en helhedsplan for HELE området ikke kun Grundet Skovby!
7. Økonomi status Hvad har vi i kassen, og hvornår får vi nyt tilskud? Vi har fortsat en solid kassebeholdning. Helge følger op på indestående på bankkonto til næste møde. Kjeld og Helge finder ud af at få lavet en NEMID-adgang til Lokalrådets bankkonto.
8. Hvordan kommer vi videre med ideerne idekataloget Til næste møde opfordres medlemmerne til at komme med bud på projekter til ULN’s pulje, hvor der er ansøgningsfrist d. 1. maj
9. Orientering vedr. ridecentret. Se punkt 3.
10. Eventuelt Husk årsmøde for ULN d. 31. maj

Mødedatoer frem til sommer.

Affaldsindsamling arrangeret af Grønt forum

Torsdag 19. april kl. 19:30 (Kage Kjeld)
Torsdag 17. maj kl. 19:30 (Kage Helge)Tirsdag 12. juni kl. 19:30 (Kage Anders) 

Affaldsindsamling skal planlægges i 2019.

 

Vi skal have lavet et årshjul for arrangementer og vigtige møder 2018/2019