Referat 4. januar 2018

 

Bestyrelsesmøde
Torsdag d. 4. Januar kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Ingen

Ordstyrer: Kjeld Andersen (KA)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: AF

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Inger Eggertsen (IE) bemærkede at vi skulle udvide vores kommunikationsform til også at opfatte nyhedsbreve tilføjet punkt 3.
2. Opfølgning fra sidste møde Asfaltering i Mølleby Søren Karstofte (SK) Fortove/Asfalt Kirkeby Inger Eggertsen (IE)

AF/KA forsøger at koordinere en besigtigelse med Teknisk Forvaltning i både Mølleby og Kirkeby.

 

Møde med Byråd i 6. marts kl. 16:00 TEMA. Generalforsamling samme dag kl. 19.

(KA) Tager kontakt til Paw Bro Larsen mht. en ny besigtigelse af veje og fortov i Kirkeby. (SK) tager kontakt mhb. på besigtigelse i Mølleby.

 

Tema til mødet med ULN, Borgmester, TU og NMU. Samme TEMA som mødet i september (AF) udsender invitationer til byrødder.

 

IE sørger for leje af lokale til møde med byrødder og generalforsamling d. 6. marts kl. 16-18. og generalforsamling d. kl. 19:00

3. Formiddagsmøde lokale borgere 13. januar 10.00-13.00 Endelig planlægning, antal tilmeldte, forberede et idekatalog og hvem står for hvad.

Der efterspørges et nyhedsbrev via mail.

Torsdag 11. januar kender vi antallet af deltagere. (SK) og (IE) Handler morgenmad i Bilka + pålæg + syltetøj, smør og kaffe.

 

Der bliver lavet en malingliste som man kan tilmelde sig via hjemmeside.

4. Lokale Projekter 2018 Deadline 10 januar 2018 ! Sepstrup er orienteret om at Hornstrup Lokalråd foreslår et projekt vedr. borgerinddragelse i helhedsplaner.
5. Nyt Ridecenter i Hornstrup Har LR nogen bemærkninger i den forbindelse. AF udarbejder et oplæg til høringssvar som rundsendes til de øvrige medlemmer til godkendelse i løbet af weekenden 6/7 januar.
6. Eventuelt Næste lokalrådsmøde er d. 7. februar kl. 19:30 (SK sørger for kage og kaffe)