Referat 6. december 2017

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 6. december kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede: Søren Karstoft, Peter Michael Kærgaard og Anders Friis
Afbud: Kjeld Andersen og Inger Eggertsen
Ordstyrer: Peter Michael Kærgaard
Referent: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Ingen bemærkninger
2. Opfølgning fra sidste møde Asfaltering i Mølleby (Søren) Fortove/Asfalt Kirkeby (Inger) Der er lagt nyt slidlag på vejene i Mølleby, det er Sørens indtryk, at resultatet er blevet nogenlunde. I forhold til fortovene er der ifølge Vejle Spildevand sket overdragelse til Vejle Kommune, som har godkendt arbejdet. Derfor henviser Vejle Spildevand til Teknisk forvaltning.

AF vender den med Kjeld, og koordinere en besigtigelse med Teknisk Forvaltning i både Mølleby og Kirkeby.

3. Orientering om Menighedsrådets, Stiftets og Provstiets møde med Teknisk Forvaltning vedr. udstykning af parceller mellem Hornstrup Centret og boldbanerne. Hvilke forbehold har Kirken og hvor står Teknisk Forvaltning. (Anders) AF orienterede om mødet. AF havde indtryk af at Stiftet, Provstiet og Kongelig Bygningsinspektør var meget opmærksom på indsigt fra Viborgvej og husene ikke bliver for høje. Endvidere virkede de ikke begejstrerede for udsigten til boliger på de nuværende boldbaner og klubhus.
4. Nyt byråd og nye udvalg. Hvordan sikrer Hornstrup Lokalråd en fortsættelse af den gode dialog med politikerne? Engum Lokalråd har f.eks. skrevet tillykke til alle de nyvalgte bør vi gøre det samme? Bør vi invitere borgmester, det nye Teknisk udvalg, Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati og Miljøudvalg på besøg herude? Der blev vedtaget at invitere borgmester, TU, MU, ULN til et møde i februar, hvor vi vil fortsætte den gode dialog vi har haft med de tidligere udvalg. Tirsdag d. 6 marts. 16-18 i sognegården, hvis vi kan leje lokalet på 1. sal. (AF snakker med MR om lejen, Kjeld skriver invitation til udvalgene og borgmester)
5. Formiddagsmøde lokale borgere i januar. Der skal planlægges hvem der gør hvad, hvem handler ind? På seneste møde besluttedes det, at menuen vil bestå af rundstykker og pålæg (købes måske i Bilka?) Hvem laver kaffe og gør lokalet klar? Anders holder et oplæg om kommunens fremtidige planer i lokalområdet, og hvordan Lokalråd kan påvirke det. Peter faciliterer ideprocessen og dialogen efterfølgende og Anders skriver ned.
Hvordan kommunikere vi datoen og det efterfølgende resultat?
Mødet skal afholdes lørdag d. 13. januar kl. 10:00-13:00 i sognegården. (Tjek op med leje AF inden der offentliggøres).

Den endelige planlægning klares d. 4 januar. Og der er derfor sidste tilmeldingsfrist d. 3. januar.
Da der er begrænsninger på antal pladser i lokalet, forbeholder LR sig retten til at sortere tilmeldte således, at hele lokalområdet kan repræsenteres til mødet. Det skal der gøres opmærksom på i invitationen.

 

6. Lokale Projekter 2018 Udvalget for Lokalsamfund og Nærdemokrati opfordrer til, at lokalrådene indsamler, udvikler eller færdiggøre projekter og sende dem til os senest den 10. januar, med henblik på budget 2018. (Se Bilag 1) Forhøre hos Sepstrup om det kunne laves noget projekt omkring borgerinddragelse i helhedsplan. (AF)
10. Eventuelt Møder i det nye år.

Torsdag d. 4. januar kl. 19:30 (AF sørger for kage). 22. februar kl. 19:30 (Søren sørger for kage.