Referat 7. februar 2018

 

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. februar kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld Andersen

Ordstyrer: Peter (PM)

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Søren

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Et enkelt orienteringspunkt under eventuelt.  
2. Opfølgning fra sidste møde Mobilitetsplan?
Flyer med info og lokalråd.
Ridecentersagen.
Landdistriktspuljen ansøgningsfrist 15. marts.
Svar fra Teknisk Forvaltning på vores høring til kommuneplanen.
I forhold til mobilitetsplanen besluttede lokalrådet, på nuværende tidspunkt at hovedfokus på Skovruten, frem for linjeføringen af den kommende omfartsvej.

 

I forhold til Skovruten er bekymringen at vejene ikke er gearet til den store trafikmængde, særligt ikke når det tages i betragtning at vejene i høj grad benyttes af bløde trafikanter. Linjeføring fra Ny Solskovvej til Ny Hornstrup uden om Hornstrup er p.t. hovedprioriteten for Lokalrådet. (Orange linje)

 

Flyeren skal rettes til, så det fremgår tydeligere, at alt kommunikation foregår enten via hjemmeside, facebook eller mailingliste.

 

Ridecentersagen er under behandling i TU og afgøres i TU.

 

Svaret fra Teknisk Forvaltning tages med på mødet d. 6 marts, hvor det vendes med politikerne, og hvor LR vil udtrykke forundring over forvaltningens manglende dialog.

 

LR har på nuværende tidspunkt ingen projekter der skal ansøges om hos Landdistriktspuljen.

 

 

3. Fælles Lokalrådsmøde i Øster Starup 15. marts. Vi bør deltage! Hvem har tid, lyst og lejlighed? Desværre har LR ikke mulighed for deltage.
4. Evaluering af Idémøde d. 13. januar. Hvad gik godt/hvad gik skidt. Fungerede formen? Formen fungerede. Tidshorisonten mellem sådanne møder kunne være et par år.
5. Idekatalog på baggrund af Idemødet Oplæg vil blive sendt på mail, tættere på den 7. febr. Søren læser korrektur. Anders og Inger undersøger priser.
6. Generalforsamling d. 6. marts. Økonomi (Inger)
Omdeling af indkaldelse
Dagsorden (Se bilag 1)
Vedtægter (Se bilag 2)
Det praktiske
Inger orienterede om økonomi, LR havde ingen bemærkninger. Inger fremlægger regnskab til generalforsamling.

 

Små rettelser til den fremsendte dagsorden, herudover skal der tilføjes et punkt hvor der orienteres om mødet med politikerne om eftermiddagen. Forslag til ændringer af vedtægter også vedtaget.

 

Det praktiske. Stemmemetode, der skal vælges 2 til bestyrelsesposter, så derfor skal der 2 navne på stemmesedlerne uanset hvor mange der stiller op. De to personer der får flest stemmer vælges til bestyrelsen, den der får tredje flest stemmer vælges som suppleant.

 

Frugt øl og vand til generalforsamling. Kaffe, kage, vand og frugt. (Peter skaffer øl, vand. Inger skaffer frugt og kage)

 

Peter tager Gl. Hornstrup + Det hvide hus + Ny Hornstrup, Søren tager Mølleby og Inger tager Kirkeby.

 

Dagsorden og flyer SKAL uddeles senest 20. februar!!

7. Politikermøde d. 6. marts Hvad skal vi prioritere? RCV, Vej, Helhedsplan? Planlægningsmøde 2. marts. Kl. 16:00

Anders laver et skriv til politikerne inden.

8. Eventuelt Orientering om referat fra TU-møde d. 6. febr.