Referat af borgermøde 12-06-17

Referat Borgertræf Hornstrup Lokalråd mandag d. 12/6 17 kl. 19:00 på Hornstrup Kursuscenter.

Tilstede: Hornstrup Lokalråd, Peter Sepstrup (PS) og Marianne Bjerre (MB) fra Vejle Kommune. Tage Pedersen fra Sole Gruppen. Ca. 45 borgere fra lokalområdet.

 1. Velkomst ved Formand Kjeld Andersen, og oprids af problemstillinger ved lokalrådsmedlem Anders Friis. Det blev i den forbindelse understreget, at en kommuneplan er en meget overordnet planlægning, og der derfor ikke vil komme mange konkrete svar på aftenens møde.
 2. Indlæg ved Peter Sepstrup (PS) der starter med at spørge forsamlingen hvorfor de er kommet, hvorefter PS samler tilbagemeldingerne fra forsamlingen til følgende emner:
  – Generelt trafiksituationen og gener i området herunder Omfartsvej i området
  – Cykelsti i Hornstrup Kirkeby
  – Bekymring over miljøklasse 6 på stykket mellem Viborgvej og E45
  – Processen omkring den kommende kommuneplan og lokalplaner
  – Placeringen af det kommende Ressourcecenter Vejle. Bekymring trafik og tabt affald.
  – Ældreboliger og generelt blandede boligformer i det kommende udviklingsområde
  – Rekreative områder
  – Gener ved trafikken omkring rundkørslen Ny Solskovvej/Viborgvej
  – Relationen mellem kommune, lokalråd og borgerne.
 3. Indlæg ved Tage Pedersen fra Sole Gruppen, der ejer jorden mellem Kirkeby og Vandtårnet. Det er Sole Gruppen der vil udvikle den nuværende landbrugsjord. Planen er, at der skal være tæt lav bebyggelse med ca. 500 parceller.Sole Gruppen ser ikke kun mulighed for at det skal være parcelhuse, men også mulighed for ældreboliger og rækkehuse, dog bemærker Tage Pedersen, at det ikke Sole Gruppen der skal bygge, så boligsammensætningen afhænger af kommende køberes planer.
  Planerne åbner også mulighed for institutioner, og det er ligeledes planen, at der kommer til at være en lang række grønne områder herunder søer til opsamling af overfladevand.
  Tage Pedersen bemærkede endvidere, at Sole Gruppen deler Lokalrådets bekymring for en eventuel placering af et Ressourcecenter på vestsiden af E45, samt den høje miljøklassificering af erhvervsområdet mellem E45 og Viborgvej.
  Tage Pedersen fortalte at udviklingen af området vil starte ca. 2-3 år ude i fremtiden og strække sig over mange år. Udviklingen vil starte i den sydlige del af området og bevæge sig nord på.
  I forhold til trafik, var det Sole Gruppens håb, at der kunne laves en ”sivevej” fra området ned til Grejsdalen.
 1. Peter Sepstrup fortalte herefter om samarbejdet mellem kommune og lokalråd. Vejle kommune ser et lokalråd som et talerør for lokalområdet og som en partner for kommunen.
  Peter Sepstrup fortalte endvidere om hvordan de 28 lokalråd i kommunen har hver deres særegne kendetegn og måde at arbejde på.
  Ligeledes fortalte Peter Sepstrup hvordan et lokalråd kan være med til at påvirke den politiske proces samt søge midler til lokale udviklingsprojekter.
 1. Marianne Bjerre fortalte om processen omkring udarbejdelse af kommuneplaner, og mere detaljeret om den nuværende kommuneplan, der blandt andet muliggør byudviklingen af Sole Gruppens landbrugsjord.
  Marianne Bjerre fortalte herefter om processen når en kommuneplan skal blive til en lokalplan.
  Afslutningsvis fortalte Marianne Bjerre om, at kommunen i øjeblikket var ved at undersøge mulighederne for at lade matriklerne 2U og 7000f (den nuværende boldbane i Kirkeby og op til Kursuscentret) blive udviklet til et ikke nærmere bestemt antal byggegrunde. Kommunen har efterfølgende understreget, at der er tale om en tidlig planlægningsfase og ikke et decideret lokalplansforslag.
Borgerspørgsmål:
Ressourcecenter Vejle skulle have været drøftet på Miljøudvalgsmøde d. 3 april. Det blev det ikke. Der var nogen usikkerhed omkring den videre proces. Dog var der et generelt indtryk af at Vejle Kommune er i gang med at undersøge en placering øst for E45.

Bekymringen omkring miljøklasse 6 virksomheder ved Viborgvej blev taget til efterretning, men der henvises til, at det er en allerede vedtaget lokalplan.

I forhold til problemstillingerne omkring trafik i området så er kommunen ved at udarbejde en mobilitetsplan. Det bemærkes endvidere at den planlagte omfartsvej til Hover, på nuværende tidspunkt ikke er planlagt til at blive forlænget videre ud til E45.
Der er en del bekymring fra de fremmødte omkring trafikken den forestående byudvikling i Hornstrup og Grejs kombineret med den allerede stigende trafikmængde fra Uhrhøj og Jelling som kører igennem lokalområdet.
Der blev fra en række borgere efterlyst at kommunen begynder at tænke infrastrukturudvikling sammen med udviklingen af boliger i området. Allerede i dag er området belastet af trafik.