Referat af ordinær generalforsamling 6. marts 2018

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen foreslog Søren Karstoft Pedersen, som blev valgt.
 2. Valg af 2 stemmetællere
  Christen Olesen og Sofie blev valgt
 3. Lokalrådets beretning
  Da Kjeld Andersen var forhindret, overtog Næstformand Peter Michael Kjærgaard opgaven med at aflægge beretning. Næstformanden bemærkede at der i 2017 havde været et højt aktivitetsniveau, hvilket også var nødvendigt, da der jo er mange planer for lokalområdet. Lokalrådet oplever generelt god dialog med politikerne, men efterlyser dog dialog og inddragelse i embedsværket.
  Lokalrådet vil i det kommende år arbejde på at opnå mere dialog med embedsværket.
 4. Forelæggelse af årsregnskab
  Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag.
 6. Vedtægtsændringer
  De foreslåede vedtægtsændringer blev vedtaget.
 7. Valg til Lokalrådet. (Medlemmer vælges for 2 år, på skift er henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt 1 suppleant. På valg til bestyrelsen er i år Inger Eggertsen (Genopstiller ikke) Peter Michael Kjærgård (Genopstiller). På valg som suppleant Paul Lundager (Genopstiller)
  Peter Michael Kjærgård blev genvalgt. Paul Lundager blev genvalgt. Ny mand i bestyrelsen blev Helge Jensen fra Kirkeby.
 8. Valg af 1 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Gitte Arp blev genvalgt som revisor, Charlotte Andersen som Revisorsuppleant.
 9. Eventuelt
  Under eventuelt blev særligt den kommende mobilitetsplan drøftet. Mange af de fremmødte udtrykte nogen utryghed over de kommende planer. Særligt over den stigende trafik, og de borgere der bor tæt på den planlagte linjeføring udtrykte en særlig bekymring. Lokalrådet gav udtryk for, at man fra lokalrådets side vil kommunikere utrygheden videre til politikere og embedsfolk, samt påpege nødvendigheden for støjdæmpning og at der blive taget højde for lokale forhold.