Referat bestyrelsesmøde 12. september 2017

Hent som PDF Referat Bestyrelsesmøde lokalråd 12 Sep.

 

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 12. September, kl. 19:30

Sted: hos Inger, Kirkebyvej 60


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede: Peter, Inger Søren og Anders
Afbud: Kjeld Andersen
Ordstyrer: Peter Næstformanden
😉
Referant: Anders

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Godkendt uden bemærkning.
2. Opfølgning fra Busturen Hvad opnåede vi Vi fik sat fokus på problemstillinger i lokalområdet. Herunder trafik, byggegrunde og helhedsplan. Det er lokalrådets opfattelse at mødet var konstruktivt, og det er rådets opfattelse at det er god måde at holde møde på, at invitere politikerne til området så de kan se området.

Der var generelt en god dialog.

3. Nyeste forslag til placeringer af RCV RCV placering flyttet mere nordlig. Det blev nævnt at der nu er to placeringer i spil. Det nordøstlige hjørne ved Ny Solskovvej og E45.
Herudover er Herredsvej fortsat en mulighed.

Det er fortsat Lokalrådets opfattelse at Herredsvej er en bedre placering, ud fra et synspunkt om trafikbelastning af lokalområdet og tabt affald i lokalområdet.

4. VAF abonnement til HLR Det vurderes at 224 kr. pr. måned er for høj en pris på nuværende tidspunkt.
5. Status over økonomien i HLR Der har været brugt midler på at afvikle bustur og møde med politikerne.
Der er brugt ca. 3600 kr. i alt på nuværende tidspunkt. Lokalrådet vurderer at økonomien er fornuftig og som forventet.
6. Fremtidig benyttelse af menighedsrådets lokale til HLR møder Var det en mulighed? Lokalrådet har fået lov til at benytte konfirmandlokalet i sognegården. Det er Lokalrådet glade for.
7. Eventuelt Frede serverede sin hjemmebryggede øl. Til stor glæde for lokalrådet!