Referat bestyrelsesmøde 22. maj 2017

 

Bestyrelsesmøde
Mandag d. 22. maj, kl. 19:30

Sted: hos Peter Keglekærvej 2


_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede: Kjeld Andersen (KA), Inger Eggertsen (IE), Søren K. Pedersen (SK), Peter Kjærsgaard (PK) og Anders Friis (AF)
Afbud:
Ordstyrer: Kjeld Andersen
Referant: Anders Friis

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden Der var ingen bemærkninger til punktet.
2. Opfølgning fra sidste møde Der er oprettet CVR-nummer, AF afventer Nemkonto, hvorefter ansøgning om samarbejdsaftale med Vejle Kommune  (VK) udfyldes af AF.
3. Logo Forslag til HLR logo Søren prøver igen, at tage kontakt til Gitte, for at høre om det er muligt at lave et logo.
4. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune.
Generel info vedr. cvr # og nem -konto
Bestyrelsen skal underskrive dokumenter fra banken Se ovenfor.
5. Planlægning borgermøde om kommuneplan Der er indgået aftale med Teknik og Miljøforvaltning om at afholde et borgermøde om kommuneplan 2017-2029, på Hornstrup centret d. 12. juni kl. 19.

 

Jørgen fra Sole Mink blev orienteret af Kjeld om mødet, og han ville gerne deltage i mødet d. 12 for at fortælle hvilke planer der er for udvikling af det kommende villakvarter.

Sepstrup har nikket ja til 12. juni, og vil indbyde en række embedsfolk til mødet.

 

Sepstrup gjorde det dog klart, at der næppe kan gives mange konkrete informationer, da der er tale om en kommuneplan og ikke en lokalplan.

 

Det er lokalrådets holdning at kommunen skal holdes op på at der skal laves en helhedsplan og der skal være et tæt samarbejde mellem lokalråd, udvikler og Vejle Kommune.

 

Sepstrup har lovet at VK udarbejder en plakat, som vi sørger for at runddele.

Herunder Facebook og hjemmeide.

 

Kjeld følger op med Sepstrup mht. embedsmænd og Plakat.

 

Dagsorden:
1. Velkomst v. Kjeld Andersen

2. Introduktion til Kommuneplan ved Vejle Kommune

3. Trafikken i området (trafikplan)

4. Introduktion til Sole Gruppens planer

5. Spørgsmål til kommune og Sole Gruppen

 

6. Det grønne forsamlingshus I 2014 var Menighedsrådet og Kursuscentret ret langt fremme i planerne for et grønt område på en del af Kursuscentrets jord. Hvor langt er planerne nu? Og kan Lokalrådet bidrage positivt til realiseringen af planerne? (Se bilag 1) Et interessant projekt, som vi skal prøve at pitche overfor Kursuscentret ved lejlighed.
7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder Datoer for møder resten af 2017 12. juni efter infomøde, 15. august og 12. september. 11. oktober.
8. Økonomi Definering af regnskabspraksis samt budgettering af midler som modtages fra VK. Inger afventer at Sepstrup vender tilbage.
9. Forretningsorden og rollefordeling Da der er tale om et nyt lokalråd kan det være en god idé at definere nærmere hvilke roller bestyrelsesposterne varetager.

Herudover kan det være en god idé at få defineret de opgaver som lokalrådet skal påtage sig.

Begge punkter kunne fremgå af en forretningsorden.

Der indstilles at formand, sekretær og ét bestyrelsesmedlem laver et oplæg til næste møde.

Forretningsorden og rollefordeling bliver defineret i løbet af sommeren, og der vil blive sendt oplæg ud, som der kan tages stilling til på mødet i august. KA, AF, PK skriver et oplæg.

 

I forhold til opgaver der skal varetages skal der også arbejdes videre. Der er dog en fælles forståelse af at ”naboklager” ikke er en del af Lokalrådets opgaver. Ligeledes er der en fælles forståelse for at Lokalrådet skal bidrage positivt til at der skal ske fælles aktiviteter i de tre byer. Det er dog ikke lokalrådet der skal tage ansvaret for disse aktiviteter.

10. Eventuelt Ingen bemærkninger.