Referat bestyrelsesmøde 9. maj 2017

   

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 9. maj, kl. 19:30-21:00

Viborgvej 139
_________________________________________________________________________________________________

 

Tilstede: Anders Friis, Peter Michael Kjærgaard, Kjeld Andersen, Inger Eggertsen og Søren Karstoft
Afbud: Ingen
Ordstyrer: Anders Friis (AF)
Referant: Anders Friis (AF)

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Godkendelse af dagsorden   Godkendes uden bemærkninger.
2. Opfølgning fra sidste møde Der henvises til referat af stiftende generalforsamling torsdag d. 27. april 2017. Ingen bemærkninger.
3. Konstituering Jf. vedtægterne pkt. 6 skal der vælges:
Formand
Næstformand

Kasserer
Sekretær

Formand Kjeld Andersen
Næstformand Peter Michael Kjærgaard

Kasserer Inger Eggertsen
Sekretær Anders Friis

4. Logo Et logo kunne være med til at højne genkendelsesværdien af Hornstrup Lokalråd på hjemmesider og andet kommunikationsmateriale  

Søren spørger hos Gitte i Mølleby. Kjeld forsøger hos en bekendt. Peter forhører sig hos mediegrafikere i skolepraktik.

 

 

 

5. Samarbejdsaftale med Vejle Kommune
Herunder oprettelse af CVR-nummer
Oprettelse og CVR-nummer og NEM-konto er en forudsætning for at indgå samarbejdsaftale med VK. Se bilag 1 og 2 Kjeld og Inger opretter CVR-nummer og NEM-konto.
Anders Friis udfylder ansøgning om samarbejdsaftale når der oprettet Nemkonto og CVR-nummer.
6. Forretningsorden og rollefordeling Da der er tale om et nyt lokalråd kan det være en god idé at definere nærmere hvilke roller bestyrelsesposterne varetager.

Herudover kan det være en god idé at få defineret de opgaver som lokalrådet skal påtage sig.

Begge punkter kunne fremgå af en forretningsorden.
Der indstilles at formand, sekretær og ét bestyrelsesmedlem laver et oplæg til næste møde.

Kjeld Andersen tager kontakt til T&M mht. udsættelse høringsfrist for kommuneplanen.

 

Hvis det ikke lykkedes at udsætte høringen, skal Lokalrådet mødes og sende et høringssvar i forhold til den kommende kommuneplane, inden høringsfristens udløb 6. juni.

 

Anders Friis opretter Google Docs og fælles mail.

 

Forretningsorden udsættes til næste møde.

 

 

7. Fastlæggelse af datoer for bestyrelsesmøder Datoer for møder resten af 2017  

22. maj kl. 19:30. Evt. 13. eller 20. juni kl. 19:30, 15. august 19:30.

 

8. Økonomi Definering af regnskabspraksis samt budgettering af midler som modtages fra VK. Inger Eggertsen tager kontakt til Sepstrup i forhold til hvordan økonomi og regnskab skal forvaltes.
9. Planlægning borgermøde om kommuneplan Jf. bilag 3 er der indgået aftale med Teknik og Miljøforvaltning om at afholde et borgermøde om kommuneplan 2017-2029, på et tidspunkt i perioden 5. – 23. juni.

 

I den forbindelse skal det undersøges om vi får en forlænget høringsperiode, da denne officielt slutter 6. juni.

Flyttes til mødet d. 22. maj.
10. Eventuelt   Intet at bemærke.