Referat d. 20. august 2019

Bestyrelsesmøde
Tirsdag d. 20. august 2019 kl. 19:30 Sted: Hos Helge, Kirkebyvej 20
_________________________________________________________________________________________________
Afbud: Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Forplejning: Helge
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Status på Louise og Bjørns oprensning af dammenStatus på kommunens planer om at udstykke området bag dammen. Naboerne til dammen har modtaget en orientering fra Tinglysningsretten vedr. ændrede adkomster på dammen, så Lokalrådet formoder at dammen er blevet købt. Vi afventer at høre mere om Louise og Bjørns planer.   Det er Lokalrådets opfattelse at Vejle Kommune har ret konkrete planer om at udstykke en del af området mellem Kursuscenteret og Stadion.  
2. Trafiksituationen Hornstrup Orientering fra infomødet omkring trafikanalysen for NørremarkenOpfølgning på trafik problematikker beskrevet i VAF (herunder trafiktælling i Kirkeby)Erfaringer med ny skiltning i Gl. HornstrupSkal vi invitere TU til et nyt møde? Anders, Søren og Peter var til infomøde på Lukas Skolen omkring trafikanalysen for Nørremarken. Desværre manglede embedsfolkene fokus på konsekvenserne for Hornstrup Kirkeby.
  Trafiktællingen i Kirkeby viser en relativ stor stigning.   Vejbumpene på Kirkebyvej bliver rettet op i uge 38.  

Lokalrådet ser positivt på den nye skiltning, men der efterlyses trafiktællinger.  

Lokalrådet beklager at TU aflyste mødet med kort varsel. Som situationen ser ud på nuværende tidspunkt, ser LR ikke nogen grund til at invitere TU foreløbig.    
3. Udviklingsplan Hvordan skal vi håndtere den når den ligger klar?   Arbejdet omkring udviklingsplanen har ifølge embedsfolkene vist sig mere komplekst end ventet. LR forventer tidligst at se et udkast som kan drøftes i LR primo september.  
4. Møde med ULN 5. november Vi er inviteret til møde med ULN sammen med Lokalrådene i Grejs og Engum. Hvem gør hvad? Peter foretager en forventningsafstemning med Peter Sepstrup i forhold til hvad baggrunden for mødet? Forventningsafstemning med Arne og Gunnar fra Grejs og Engum.   Mulige punkter til drøftelse: At være en lille landsby tæt på Vejle.Hvordan ser politikerne Lokalrådenes rolle i de politiske.  
5. Grundet Skovbys arbejde med en helhedsplan for Grundet Skovby. Skal vi formidle Lokalrådets holdninger til Grundet Skovby og deres rådgivere? Anders prøver at foreslå et møde med Morten Hansen og rådgivere, hvor LR gør vores holdninger klare i løbet af efteråret.
6. Kursus for Frivillige ildsjæle Se mail af 9. august Vi deltager ikke vi skal dog generelt blive bedre til at videreformidle mails til hele lokalområdet.
7. Lokaludvikling DGI Se mail af 7. august Peter tager en snak med Mette Børgesen
8. Økonomi Status Der er en sund økonomi, så vi skal til at overveje at uddele midler til gode lokale projekter.
9. Kommende møder frem til Jul Mødeplanlægning 17. September kl 19:30 hos Søren B 23. Oktober kl. 19:30 hos Søren P. 11. December kl. 19:30 hos Peter  
10. Eventuelt   Intet at tilføje