Referat d. 3. april 2019

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 3. april 2019 kl. 19:30
Sted: Meldes ud senere
Afbud:

Ordstyrer: Peter Michael Referant: Anders Friis
Forplejning: Peter Micahel
Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst   Intet at bemærke
2. Konstituering Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
  Formand: Peter Michael Kjærgaard Næstformand: Søren Karstoft Kasserer: Helge Jensen Sekretær: Anders Friis  
3. Opfølgning på Generalforsamling Referat Antal deltagere Kommunikationsform ved indkaldelser Anders skriver referat.   Der var desværre ikke så stort et fremmøde.   Lokalrådet har taget til efterretning at vi skal tilbage til at uddele sedler med indkaldeler i folks postkasser.   Opfølgning på E-boks muligheder til årsmødet.
4. Behandling af udviklingsplan Hvor bredt skal behandlingen af udkastet fra T&M behandles? Når udviklingsplanen engang kommer fra forvaltningen, så behandles på et åbent bestyrelsesmøde.
5. Fokuspunkter det næste bestyrelsesår og konkrete opgaver det næste halve år. Vores tid er begrænset, hvordan bruger vi den bedst? Fokuspunkt i det næste år er udviklingsplanen og fokus på opgradering af Skovruten.
6. Orientering vedr. kommunal udstykning ved boldbanerne.   Der blev orienteret om udviklingen  i sagen omkring parcelhuse ved boldbanerne. Det afventes fortsat en afklaring.
7. Årsmøde for Lokalråd i Vingsted d. 23. maj Hvem deltager og hvem gør hvad? Der planlægges deltagelse til årsmøde på næste møde.
8. Orientering om møde med politikerne fra ULN i november Vi har et fællesmøde med ULN, Grejs og Engum lokalråd i efteråret. Mødedatoen er fortsat usikker, men Lokalrådet foreslår at vi finder en fælles mødedato forud for mødet med ULN.
9. Mødekalender frem til sommer   Torsdag d. 9 kl. 19:30 Forplejning Søren K.P, torsdag d. 13 kl. 19:30 forplejning Helge. Tirsdag 20. august kl. 19:30, sognegården.
10. Eventuelt Bredbåndspulje Opfølgning på mødet med anlæg og infrastruktur Der er mulighed for fiberbredbånd i lokalområdet, og dermed så er Bredbåndspuljen ikke relevant for Hornstrup.

Peter tager fat i anlæg og infrastruktur og følger op på mødet i februar.