Referat d. 7. november 2018

   

Bestyrelsesmøde
Onsdag d. 7. november 2018 kl. 19:30

Sted: Konfirmandstuen Sognegården


_________________________________________________________________________________________________

 

Afbud: Kjeld Andersen

Ordstyrer: Peter

Referant: Anders Friis (AF)

Forplejning: Peter

Pkt. Dagsorden: Begrundelse og bilag: Beslutning:
1. Siden sidst Vi har været i kontakt med Vej og Anlæg vedr. anlægspuljen for mindre investeringer, hvor det ser ud til at Kirkebyvej får en fartdæmpende løsning i 2019. Vi skal derefter have fokus på Keglekærvej og Gl./Ny Hornstrupvej.

Vej og Anlæg har foreslået et møde i det nye år.

Vi afventer mødedato fra Teknisk Forvaltning.

 

2. Opfølgning på Landsbymøde ·         Trafik/Stier

·         Natur

·         Identitet

Hvad gør vi fremadrettet. Bør der oprettes en lukket facebookgruppe for alle tre Hornstrup’er?

Lokalrådet er tilfredse med at der dukkede 55 borgere op til Landsbymødet.

 

Lokalrådet er også tilfredse med at der er kommet en række konkrete punkter frem som lokalområdet skal prioritere sammen med forvaltningen.

 

Forvaltningen og lokalrådet går nu i gang med at lave en konkret plan, som lokale borgere har mulighed for at kommentere. Herefter skal planen vedtages politisk.

 

Det er lokalrådets klare opfattelse at der kommer nogle meget konkrete projekter i denne plan.

 

Lokalrådet har erfaret at der har været lidt kritiske røster omkring det manglende konkrete på selve mødet. Lokalrådet har taget det til efterretning, men henviser til den kommende plan der kommer, hvor der vil være konkrete forslag.

 

AS laver et nyhedsbrev og facebookopslag hvor der orienteres om det videre forløb og efterlyse de tovholdere for de gruppe Tyge nedsatte.

3.
Den store idé

 

Der er et projekt omkring bosætning som vi kan kigge lidt nærmere på. Der var bred enighed om at undersøge bosætningsprojektet nærmere.
4. Økonomi Hvad er status? Økonomien ser god ud, og er som forventet.
5. Mødeaktivitet vinteren 18/19   19/12 18. 17/1, 27/2, Generalforsamling 27/3. Med forbehold for øget mødeaktivitet i forbindelse med udviklingsplanen.
5. Eventuelt   Intet at bemærke.