Referat Generalforsamling 2019

Inden generalforsamlingens afholdelse, orienterede Peter Sepstrup fra Teknisk Forvaltningen om status for den udviklingsplan der blev igangsat på et borgermøde i oktober 2018. Desværre trækker udarbejdelsen ud, men Peter Sepstrup regnede med at den var klar inden sommerferien.

 1. Valg af dirigent
  Generalforsamlingen indstillede at Peter Michael Kjærgaard indtog hvervet som dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere
  Generalforsamlingen vedtog at afvente valget af stemmetællere indtil det blev klart hvorvidt disse var nødvendige.
 3. Lokalrådets beretning
  Fungerende formand Peter Michael Kjærgaard aflagde beretning. Der blev redegjort for mødeaktiviteten i løbet af året, samt de høringssvar som Lokalrådet har skrevet. Ligeledes blev behovet for en snarlig udviklingsplan nævnt.
 4. Forelæggelse af årsregnskab
  Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 5. Behandling af indkomne forslag.
  Der var ikke modtaget nogen indkomne forslag.
 6. Valg til Lokalrådet. (Medlemmer vælges for 2 år, på skift er henholdsvis 2 og 3 medlemmer samt 1 suppleant. På valg til bestyrelsen er i år Kjeld Andersen (Genopstiller ikke) Søren K. Pedersen (Genopstiller) og Anders Friis (Genopstiller). På valg som suppleant Lejf Therland (Genopstiller ikke)
  Anders Friis og Søren K. Pedersen blev genvalgt. Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Søren Brandt fra (Gl.) Hornstrup. Kjeld Andersen valgtes som suppleant.
 7. Valg af 1 revisorer, samt 1 revisorsuppleant
  Gitte Arp blev genvalgt som revisor, Charlotte Andersen som Revisorsuppleant.
 8. Eventuelt
  Under eventuelt blev særligt de trafikale forhold i lokalområdet drøftet. Der er en bred forventning om, at den nuværende trafikale situation i lokalområdet bliver aflastet.