Referat Stiftende Generalforsamling

Områdechef ved Teknik og Miljøforvaltningen Jørgen Chris Madsen lagde ud med at fortælle hvordan et muligt nyt ”resurse center ” kunne se ud (skitse tegninger) og hvordan et sådant fungerer, og mulige placeringer (Viborgvej-Sysselvej. Lejf tog et ”screenshot” af de 2 placeringer) Men der blev understreget at der var ikke nogen endelig beslutning endnu.

Det talte for en placering ved Viborgvej/Gl. Marksvej er at kommunen ejer jorden og det er industrizone med miljøklasse 6, hvilket der i øjeblikket er krav om for genbrugspladser.

Den anden placering ved Herredsvej/Sysselvej, der ejer kommunen ikke jorden og den er ”kun” miljøklasse 4. Det var dog Søren Peschardts opfattelse at Forvaltningen skulle udfordre den ”normale” miljøklasse 6 vurdering af genbrugspladser, når nu det kommende Ressourcecenter Vejle ville blive overdækket, og der dermed ikke ville opstå støjgener. Ligeledes vil der ikke ske kompostering af haveaffald og dermed heller ingen lugtgener, hvorfor det skal undersøges om miljøklasse 4 ikke rækker. Det der talte for placeringen ovre ved Sysselvej er et klyngesamarbejde med Greentech virksomhederne nede ved Grundet Ringvej.

Jørgen Chris Madsen og Søren Peschardt, formand for Vejle Kommunes Naturudvalg beskrev selv vore bekymringer vedr. Trafik, støj, lugt og tabt affald og bekymringerne var noteret.

Derefter var der en spørgerunde hvor de (Jørgen og Søren) svarede i fællesskab. Det meste var ting/forslag til placeringen, samt bekymring over trafikale gener og tabt affald.

Der var ligeledes et spørgsmål omkring erhvervsarealet øst for Viborgvej, der i dag er klassificeret som Miljøklasse 6, hvilket er den ”næsttungeste” miljøklasse. Spørgsmålet gik på hvordan det harmonere med kommunens planer om at udstykke nye parcelhuse lige på den anden side af Viborgvej.

Jørgen Chris bemærkede her, at den miljøklasse var besluttet for længe siden. Men når der bliver bygget parceller på vestsiden af Viborgvej, så skulle f.eks. afstandskravene på 300 meter for miljøklasse 6 virksomheder overholdes. Han så det derfor som en fordel for Hornstrup der blev bygget parceller.

Derefter var der pause hvor Hornstrup Kursuscenter var vært med Kaffe-kage.

Så kom vi til punktet hvordan starter man et lokalråd, indbudte var Niels Clemmensen formand for Udvalget for landdistrikter og nærdemokrati, Peter Sepstrup projektmedarbejder ved Vejle Kommune og Morten Skovlund der er tidligere formand for Skibet Lokalråd. De tre holdte et kort men fyldig oplæg om hvad lokalrådsarbejde omhandler. Bla. Kan man søge kommunale puljer – Endvidere yder Vejle Kommune et driftstilskud til lokalråd der har indgået en samarbejdsaftale med Vejle Kommune.

Efterfølgende startede den stiftende generalforsamling.

Valg af Dirigent og referent:

Poul Lundager valgtes til dirigent og Lejf Therland til referent.

Valg til stemmetællere:
Charlotte Andersen, Louise Lindberg samt Chresten Olesen

Vi havde en kort præsentation af tankerne bag lokalrådet og en gennemgang af vedtægter.

Generalforsamlingen indstillede til at en række punkter i vedtægterne blev ændret. Følgende punkter blev på generalforsamlingens opfordring ændret:

Under punkt 2 blev følgende pasus tilføjet: ”Det bør tilstræbes at Hornstrup Lokalrådets sammensættes, så de 3 landsbyer og det åbne land i virkeområdet bliver repræsenteret. ”

Under punkt 4 blev antallet af borgere der kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling ændret fra 50 til 25.

Der var nogen debat om tidspunktet for det årlige beboermøde. Generalforsamlingen kunne dog ikke finde opbakning til definere et fast tidspunkt i vedtægterne. Dog fremgår det er vedtægterne, at den ordinære generalforsamling skal afholdes i 1. kvartal. Datoen offentliggøres i VAF -Vejle posten- Lokalrådets hjemmeside- samt kirkebladet.

Efter en kort debat om valgmetoden, besluttede generalforsamlingen at der på hver stemmeseddel skulle skrives 5 navne man gerne ville stemme på til lokalrådet. Når en kandidat blev nævnt én gang på en stemmeseddel var det lig med én stemme.

Det var generalforsamlingens indstilling at de 3 kandidater der opnåede flest stemmer er valgt for 2 år, og de kandidater der opnåede 4. og 5. flest stemmer skal på valg igen i 2018.

De kandidater der opnåede 6. og 7. flest stemmer ville blive valgt til suppleanter, hvor 7. pladsen skal på valg igen i 2018. Denne opdeling var nødvendig ved den stiftende generalforsamling for at kunne imødekomme vedtægternes ”rotationsprincip” i punkt 4.

Valghandlingen endte med følgende resultat.

1. Søren Pedersen 43
2. Anders Friis 42
3. Kjeld Andersen 40
4. Inger Eggertsen 40
5. Peter Kærgaard 25
6. Lejf Therland 22
7. Paul Lundager 21
8. Kirsten Skjøth 16
9. Bent Throthe 10

Som revisorer valgtes Charlotte Andersen og Gitte Arp.